Zákon o potravinové soběstačnosti

Příprava zákona o potravinové soběstačnosti

Zápis ze zasedání Rady starších ČSR ze dne 2. 10. 2022 v Praze.Suverenita země vychází z její potravinové soběstačnosti trvale udržitelným způsobem, kterou Česká republika od roku 1989, cíleně, vlivem cizích mocností postupně ztratila a stala se tím pádem závislá na dovozu potravin z jiných zemí.


Sektor státní a soukromý

• Na základě zákona o půdě, přiděluje stát půdu každému, kdo o ní projeví zájem s ní hospodařit v souladu s tímto zákonem.

• Zbytek půdy, která není využitá občany ČR přímo, má na starosti a obhospodařuje stát formou zemědělských družstev, jejímž primárním účelem je zajišťování potravinové soběstačnosti v dané oblasti.

• Stát poskytuje dotace na zřízení částečně nebo zcela hospodářsky soběstačných komunit ve formě rodových statků a rodinných farem, a to za předpokladu, že budou naplněny ustanovení o Zemědělské a živočišné výrobě. V případě opakovaného porušení těchto zákonných pravidel jsou tyto dotace zpětně plně vymahatelné včetně povinnosti nahradit veškeré škody způsobené porušením tohoto zákona.


Zemědělská výroba

• Obnovení mokřadů

• Zřizování zádržných koryt na vodu ve svazích

• Diverzifikace plodin

• Vytvoření remízků

• Obnovení původních koryt řek anebo zbrždění jejich toků (dle možností)

• Vytvoření škály pěstování užitečných plodin včetně ovocných sadů

• Zavedení pěstování technického konopí, které disponuje rozsáhlou škálou použitelnosti a zároveň detoxikuje půdu od těžkých kovů, kterými je díky dosavadnímu destruktivnímu krátkozrakému způsobu hospodaření nasycena.

• Chemické podniky budou povoleny a provozovány pouze v případě kompletního, průkazného ekologického plánu likvidace odpadu.

• Stát stanoví přípustné hygienické normy mikrovlnného záření v komunikačních sítích, jelikož jeho vliv způsobuje úhyn hmyzu, který působí coby přírodní pesticid.

• Úplný zákaz sprejování oblohy toxickým odpadem na území našeho státu.

• Zákaz produkce plodin za účelem výroby technických paliv a náplní bioplynových stanic. Z důvodu nekontrolovatelného používaní jedovatých pesticidů kontaminujících spodní hladinu vod, jejíž následkem je jak masivní vymírání hmyzu, tak také z toho důvodu, že způsobuje značnou měrou onemocnění a úhyn porostů všeho druhu.

• Zavedení speciální daně na levné potraviny vypěstované pomocí pesticidů.

• Zákaz dovozu a produkce GMO potravin.

• Zákaz používání těžkých traktorů z důvodu devastace půdy. Stávající stroje může vlastník půdy používat maximálně 5 roků po zavedení tohoto zákona.

• Zajištění a uchovávání kvalitního osiva zemědělcům. S tím spojená snaha o šlechtění krajových odrůd = přirozená produkce semen v dané lokalitě.


Živočišná výroba

• Podpora včelařství

• Zákaz provozování jatek

• Zákaz veřejné nabídky prodeje masa (ovce, drůbež, prasata, kozy, zvěřina, atd..)

• Zákaz zabíjení krav

• Ochrana krav a mléčná produkce
- zavedení dostatečného množství krav a pastvin a následný postupný přechod umělých hnojiv na přírodní kravský trus
- obchod s mlékem a mléčnými produkty - sektor státní a soukromý, soukromník odvádí státu daň 15 % ze zisku
- péči o krávy v penzi zajišťuje stát na své náklady - soukromník dostává podporu od státu na každou krávu na její důstojné dožití* Z důvodu minimalizace karmického zatížení obyvatel na území ČR, je tímto zákonem zredukováno zabíjení zvířat na nejnižší možnou míru. Destruktivní dopady jatečního průmyslu, projevující se nemocemi, přírodními katastrofami a válkami, jsou natolik závažné, že je nutné z pozice důsledně odpovědného státního zřízení tímto způsobem aplikovat.