Revoluce srdce

Proto, aby nás udržel na místě a sebe u moci nám establishment šikovně dodává bezpočet rozptýlení, která vysuší a promarní sílu našeho mládí. My jako myšky běžíme rychleji, rychleji v otáčejícím se kole: měnící se móda, drogová zkušenost, sexuální revoluce. Nakonec se zhroutíme vyčerpáním, síla která mohla změnit zkorumpovaný systém se tiše, bezvýsledně vyplýtvá a my upadneme do umrtvené spokojenosti dospělosti a středního věku. Mocenský systém se nemění a obchodník dělá slušný profit, když hasí oheň mládí.

V této době nenávisti nemůže žádný soudný člověk popřít absolutní nezbytnost velké progresivní změny. Tuto změnu mohou vykonat mladí lidé anebo lidé s energií mládí. S nadšením mládí přichází ale notná dávka naivity. Mladí lidé přirozeně postrádají moudrost získávanou z praktické zkušenosti, a jsou tak lehce svedeni. Proto dokonce i v našich pokusech o vzpouru my často hrajeme do rukou systému. Naše schopnost způsobit změnu se rozptyluje a systém zůstává stálý a bezpečný.

Jestliže se však síla mládí spojí s pevnou a trvalou moudrostí, soustřeďující naše revoluční nadšení do jednoho bodu, výsledkem bude jednotná síla sociální reformace, s nezastavitelnou energií, bezpříkladná v celé historii.

Faktem je, že pokud rychle nedojde k velké změně, těžko už někdy prožijete nějaká šťastná období. Není to žádné tajemství: svět si připravuje pád do bezedné popelnice - pokud se mladí a ti, kdo mají energii mládí nevzpamatují.

Neznamená to dát se dohromady jako skupina fanatiků, parta naivních výrostků. Potřebujeme směr, potřebujeme moudře zacílit náš hněv. To nám dá sílu. Nemůžeme jen běhat dokola křičet na demonstracích a stříkat na zdi anarchistické symboly. Budeme úspěšní jedině tehdy, bude-li naše vzpoura spojena s jednoznačným cílem a směrem. Potřebnou moudrost čerpáme z védských textů - původní, velice starobylé literatury, která vyjevuje úplný koncept společnosti založené na jednoduchosti v materiálním životě a úsilí o duchovní realizaci společnosti, ve které lidé žijí v přirozeném souladu s přírodou i sami mezi sebou. Společnosti nezakládající se na vzájemném vykořisťování a egocentrickém zisku, nýbrž na spolupráci v zájmu jak individuálního, tak společenského pokroku.

Védská písma nejenže dobře popisují tuto alternativní společnost, ale poskytují také návod, jak ji přesně přenést do naší současné situace.

Co způsobuje všechnu špínu ve společnosti? Tou příčinou je duchovní slepota. Duchovní slepota je příčinou nerovnoměrného rozdělení majetku a potravin. Duchovní slepota způsobuje opovržení minoritními kulturami. Duchovní slepota způsobuje vykořisťování a manipulaci. Duchovní slepota způsobuje fyzické, mentální a citové násilí. Duchovní slepota způsobuje zvyšování kriminality. Duchovní slepota způsobuje extrémní nárust drogově závislých lidí, sebevražd a rozvodů. Duchovní slepota způsobuje ekologickou, sociální i ekonomickou krizi. Duchovní slepota způsobuje vznik nových nemocí a přispívá ke snižování délky života, způsobených nepřirozeným životním stylem. Duchovní slepota způsobuje morální a etickou degradaci obyvatel. Duchovní slepota a neznalost subtilních zákonů přírody způsobuje všechny přírodní katastrofy. Tyto problémy jsou symptomem zákalu v duchovním zraku vůdců společnosti. Je to duchovní problém. Vyžaduje duchovní řešení. Skutečná revoluce musí znamenat mnohem víc než jen povrchní změna barvy inkoustu v zákoníku nebo vlajky na stožáru. Musí jít hluboko do srdcí lidí, kde odstraní duchovní zákal způsobený virem materialismu, kterým jsme byli pečlivě infikováni na počátku našich životů. Jako děti se nejsme schopni bránit, jsme nevinní, nedokážeme rozlišovat, přijímáme věci s naivní vírou ve slova našich rodičů, příbuzných a učitelů. Ve škole se dozvíme, že náš pradědeček byl šimpanz, tak to přijmeme. Ve škole se dozvíme, že s koncem tohoto těla končí naše existence, tak to přijmeme. Ve škole se dozvíme, že Bůh je jenom mytologie a že všechno vzniklo jen tak náhodou z nějakého výbuchu, tak to přijmeme. Dnešní takzvaní vědci nás šikovně tahají za nosy tím, že představují nejrůznější vesmírné projekty, existující jen na hardisku jejich supergigailuzitvorných mašin zkonstruovaných v rámci takzvaného pokroku lidstva a navíc slibují, že v budoucnosti objeví lék na nesmrtelnost. My jim to věříme. Naučí vás odmalička konzumovat hromady masa a my uvěříte, že bez masa nebudeme zdraví. Na závěr nám řeknou, že je důležité mít na všechno svůj vlastní názor. Je to velice originální a hlavně se nikdo s nikým už nikdy na ničem neshodne. Máte červený diplom, moře zkratek před a za jménem a muž moci si jmne ruce. Naprogramováno.

Je na čase provést deprogramování, hloubkový řez! K tomu je zapotřebí duchovní poznání. Poznání je silnou zbraní této revoluce a začíná s vědomím, že nejme toto tělo. Při našem vzdělání jsme konzumovali hromady faktů a postav, ale co se moudrosti týče, jsme těžce podvyživení. Poznání znamená odlišit podstatné od nedůležitého, věčné od dočasného, tělo od vlastního já. Například, kdo z vás v životě používá diferenciální nebo kvadratické rovnice? Všichni to ale musíme nacpat do hlavy. K čemu to je dobré? Není to nic podstatného.

My nejsme tato těla! To je ta nejdůležitější věc, kterou musíme pochopit. Kdokoliv, kdo byl někdy na pohřbu to ví. Tělo leží v rakvi, ale dědeček je pryč, odešel, je pryč. Takže je jasné, že se od těla liší. Každá buňka, každý chromozóm, každý gen, každý řetězec DNA, všechno je tam, tělo tam zůstalo, ale on je pryč. Proč přestalo bít srdce? Proč přestal fungovat mozek? Jestliže to tedy způsobila ucpaná tepna, chemická nerovnováha nebo něco podobného, proč nepročistí tepnu, nedodají potřebné chemikálie a nepřivedou dědečka zpět k životu? Mohou vědci vysvětlit co způsobilo, že mozek a srdce začaly pracovat? Mohou vysvětlit proč se zastavily?

My to vysvětlit můžeme. Víme že hmota je statická a nikdy se sama od sebe nehýbe, vždy je k tomu zapotřebí nějaká vnější síla. Tělo se všemi orgány je jako stroj a síla, která vstupuje do tohoto systému a oživuje jej se nazývá átma, vlastní já nebo také duše. Když átmá opustí tělo, přestane se opět hýbat. Tato átmá se nachází mimo naše pozorovací schopnosti, je jiné povahy než hmota. Hmota sama o sobě je statická, kdežto duše je neustále dynamická a není na hmotě závislá. Duši nelze přímo vidět, ale můžeme pozorovat její symptomy, tzn. život. Co je živé tam je átmá. Strom je živý, když roste, kvete, dává ovoce. Toto je nejdůležitější věc.

Systém nás záměrně udržuje v nevědomosti ztotožňování se s tělem. Propagují toto ztotožňování na všech kanálech rádia a televize, na každé reklamě, na všech dálnicích a v každé škole ve všech městech a vesnicích. Jsme velmi snadno ovládáni, pokud se ztotožníme s tělem. Duchovní já je plné energie a síly. Chtějí nás ale kontrolovat a proto zajišťují, aby naše mozky přijali tuto falešnou tělesnou identitu. Učíme se věřit, že jsme toto tělo. Následně se stáváme závislými na požitcích smyslů, tím ztrácíme mentální i fyzickou sílu a tak jsme lehce ovládáni. Ti, kdo ovládají zdroje smyslového požitku, ovládají nás. Prvním krokem k osvobození se ze systému je vzdát se naší závislosti na smyslech a to můžeme udělat jedině tehdy, jestliže hluboce porozumíme tomu, že nejsme tato těla. Toto poznání je naše zbraň, s jejíž pomocí se můžeme prosekat z pout tělesné identifikace a osvobodit se z otroctví smyslů.

Existují dva druhy zvuku: hmotný a nehmotný. Hmotný zvuk je velká síla zamýkající nás ve falešné identitě tohoto těla a nehmotný zvuk je nejsilnější věc, která nás probouzí do naší skutečné identity. Hmotný zvuk se točí okolo činností těl, slavných, bohatých, legračních, sexy, atd. Duchovní zvuk se soustřeďuje na Nejvyšší Nehmotnou Identitu, na Boha. Tento duchovní zvuk je tepem nové revoluce a každý kdo mu bude pozorně naslouchat se postupně osvobodí od tělesného pojetí života. V průběhu toho se zmenší a nakonec zmizí náš návyk na smyslový požitek a spolu s ním i naše podřízenost systému. Jakmile se jednou uvolníme se škrtícího sevření muže moci, nikdo nám nezabrání, abychom kompletně odkopli tento zkorumpovaný, zkažený a zdegenerovaný sociální systém. Svět nepotřebuje politickou změnu. Svět potřebuje revoluci vědomí. Politika jako taková je od základu prohnilá. Upravte hnilobu jak chcete-pořád to bude shnilé. Naše nová revoluce už začala, je duchovní a jde ke kořenům. Zbraní této revoluce není hlaveň pušky. Střelivem není kulka. Je to píseň: