Učitel národů

Jan Ámos KomenskýCelé dílo Didaktiky je prostoupeno neustálým zdůrazňováním toho, co je nejdůležitější, a to zdržovati duši v Bohu láskou, nadějí, poslušenstvím. Na zemi jsme proto, abychom sloužili Bohu, ostatním tvorům a sobě. Moudrý Šalomoun k nám promlouvá takto: "Zápona zlatá na pysku svině jest umění při člověku nectnostném". Bázeň Páně jest počátek a konec moudrosti, tak jest také vrch a koruna moudrosti a všelikého umění. Zdůrazňuje význam ctnosti a mravů a klade požadavky na školy, aby ze škol místo tichých, pobožných beránků na větším díle divocí oslové a nezkrocení, bůjní mezkové nevycházeli. Učení by se mělo provádět ve školách, které by měly být v každé vesnici. Učení by mělo být přitažlivé, nemělo by se používat násilí - bití, mrskání, hmoždění, tlučení, nemělo by být provázeno stonáním a pláčem, aby neodrazovalo žáky. Jako pták je k létání stvořen ... netřeba ho násilně k tomu míti. Děti se mají učit od základů, vyučování je třeba poskytnout všem skupinám obyvatelstva.

Žáky rozděluje  do následujících skupin:

1. vtipné, chtivé a povolné

2. vtipné, povolné, však váhavé

3. vtipné, chtivé, však svémyslné

4. povolné, chtivé, však tupé

5. hloupé a nechtivé

6. hloupé, nechtivé a vzpurné

Komenský dále popisuje možnosti vzdělávání a výchovy jednotlivých žáků, daných skupin. Doporučuje nevzdávat se úsilí poskytnout vzdělání a výchovu i těm žákům, kteří patří do nejméně vhodných skupin. Podobně jako všude kolem nás můžeme vnímat boží řád, který má počátek v Bohu Stvořiteli, je nutné, aby byl určitý řád zachován ve vzdělávacím systému. Z toho vyplývá požadavek na pořádek a kázeň ve školách.

Učit se je nutno pozorováním a napodobováním přírody, například plavání, létání. Krátkost života není dostatečnou příčinou pro nedostatek vzdělání, neboť ve svém životě věnujeme čas nepotřebným věcem. Daleko více se obracíme k teoretickému materialismu, nebo v současnosti praktickému požitkářství a nevázaným zábavám než záležitostem duchovním, starostem a péči o svou duši. Pro vyučování jsou nezbytné učební pomůcky, vyučování má být názorné, má se bránit všemu, co by mohlo narušit výchovu a vzdělávání, například oplzlé knihy, nemravné obrázky, cokoli, co svádí k obracení pozornosti a činnosti proti Božímu řádu.