Védská koncepce

Dnešní globální krize a její řešení pohledem dávných véd


Védská kultura

Nejstarší, původní védské učení je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější nauka určená pro bytosti nejen na této planetě. Véda znamená v sanskritu věda, což i samo o sobě prozrazuje blízkou spojitost se zdejší původní slovanskou kulturou, jelikož védská kultura byla dříve, jak dokazují i archeologické nálezy, rozšířena po celém světě. Védy vycházejí s paradigmatu, že vše co existuje je výtvor Stvořitele a vše má tudíž svůj jasně daný řád, místo a účel. V USA Existuje dokonce skupina vědců zvaná "Inteligent Desing", kteří sdílí při své práci totožný pohled. Tento pohled sdílel také Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, Leonardo da Vinci a další významné osobnosti lidských dějin, protože hluboce rozuměli, že žití v souladu s vesmírným řádem a jeho akceptace je znakem moudrosti a lidství jako takového a vpravdě jej definuje. Takové žití se nazývá dharmické, neboli harmonické, trvale udržitelné, v souladu s naším předurčením, přinášející klid, radost a lehkost mysli. Toto jsou symptomy života lidí žijících dharmicky, neboli v souladu se svým svědomím, tudíž řádem vesmíru.


Temný věk kalijuga

Naopak adharmické jednání, život v disharmonii s designem Stvořitele vychází s touhy se mu vyrovnat a přináší pouze úzkost, nespokojenost, neštěstí, hněv a destrukci, jelikož je pro duši jako takové nepřirozené. V současnosti je na naší planetě díky věku zvaném kalijuga, zvaný také věkem hádek a pokrytectví, který započal před 5000 lety, přítomné velké množství tohoto adharmického vědomí, lépe řečeno nevědomí. Skutečně se zdá, že tato síla "nevědomí", projevující se válkami, katastrofami, nemocemi, nezměrnou krutostí a chudobou je nezměnitelná, však fakt je ten, že jde jen o dočasný bouřkový mrak na nebi duchovní reality jako takové a existuje v rámci plnění svobodné touhy živých bytostí přítomných v této úrovní reality zvaném ve védách Bhurloka, tedy úroveň planety Země. Pojďme se nyní trošičku blíže podívat jak vzniká takový postupný pád společnosti. Jak se z původně osvícené a i materiálně velmi pokročilé společnosti, která zde i na základě archeologických nálezů odporující teorii pana Darwina, že jsme se postupně vyvíjeli evidentně existovala, stane doslova peklo na Zemi.

Pojďme se tedy postupně podívat blíže na tuto příčinu. Abychom porozuměli celkovému obrazu a souvislostem, je nutné znát nejprve matici, podle které Stvořitel systém tvoří a jak i tedy nastavil lidskou společnost tak, aby i každý individuální jedinec dosáhl co nejlépe seberealizace a následného štěstí, což je v temné kalijuze dosti problematické, však nikoliv nemožné. Veškeré informace potřebné pro lidské bytosti, jako návod k používání pro šťastný a vědomý život a účel tohoto světa, jsou sepsáný v 18.000 verších v sanskritu v Bhagavata Puráně. Tato purána září nade vším jako Slunce. Osvětluje temnotu a vnáší řád a jasnost do zmatku tohoto věku kali.


Daiví varnašramská společnost

Za tímto účelem postupné seberealizace existuje takzvaná daiví varnašramská společnost, která jediná trvale a komplexně funguje, jelikož vychází z naší přirozenosti a je prostá jakýchkoliv náboženských, ideologických, rasových, demografických či jiných předsudků. V praxi to pak znamená, že každý dělá to co miluje a miluje to co dělá, jelikož je k tomu v současné inkarnaci na základě své vlastní touhy fyzioemociálně stvořen. Varnašrámský systém tudíž podporuje tuto každého přirozenost již od útlého věku a rozvíjí ji. Každý, kdo jedná ve svém životě přirozeně, dělá to co jej naplňuje, jej činí přirozeně šťastným a je zároveň inspirací pro ostatní. Dnešní školský systém však bohužel nerozlišuje studenty podle jejich přirozených sklonů, proto mnoho dětí bojuje s depresemi, což je logické, protože dnešní vzdělávací systém nerozlišuje tuto přirozenou danost, nebere jí v potaz a všechny bez rozlišování vkládá do jednoho pytle. Dle slov Alberta Einsteina "kdybychom hodnotili rybu podle její schopnosti lézt na strom, propadla by" což je dnešní vzdělávání v kostce. Chyba tedy vzniká už při vzdělávání a když uděláme chybu na začátku, vše následně už je potom špatně a to je třeba napravit. Tyto sklony, tuto přirozenou hierarchii najdeme napříč všemi kulturami světa. I Indiáni mají šamany, náčelníka a bojovníky, obchodníky, kteří směňují s ostatními kmeny a má pracovníky. Mají tuto přirozenou hierarchii a ctí ji, je pro ně přirozená a zároveň posvátná stejně jako vše s čím jsou v kontaktu.

Varna znamená přirozený sklon k určitému druhu činnosti vycházející z povahy člověka. Védy popisují 4 různé varny neboli také zaměstnání:

Pracovníci (šúdrové), jsou lidé manuálně zruční, kteří vynikají nade všemi svou schopností fyzicky pracovat. Tito lidé jsou jazykem véd zvaní šúdrové.

Obchodníci (vaišjové) Kdo už od malička se vším obchoduje, má rád peníze a byznys, je povahou obchodník neboli vajšja.

Ochránci (kšatriové) Dále jsou tací, kteří co začnou chodit se už rádi perou, přitahují je zbraně, zastávají se slabších, takoví lidé mají povahu kšatrijů. Hrdinství, síla, odhodlanost, důmyslnost, odvaha v boji, štědrost a vůdcovství jsou přirozené rysy jednání náležícího kšatriyům (Bhagavadgíta 18.43)

Učenci (bráhmani) Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, poznání, moudrost a zbožnost jsou přirozené rysy podle kterých jednají bráhmani. (Bhagavadgíta 18.44). Bráhmanou se člověk rodí a to buď přímo anebo duchovním procesem přijetí duchovního učitele, který je samozřejmě sám takto bráhmanicky zaměřený a proto rozpozná kvalitu svého žáka a vede jej.

Ášram představuje životní stav v závislosti na časové ose života a tyto stavy jsou také čtyři:

Student (brahmačárí, mnich) Je studentem jak materiálních, tak duchovních věd, v souvislosti s jeho přirozeností, vyjímečně brahmačárí zůstává člověk celý život, jelikož nemá potřebu se materiálně angažovat do společnosti nezakládá rodinu, později žije v odpoutanosti a je zaměstnaný čistě duchovními záležitostmi. Většina však, po tomto tréninku a vzdělání přirozeně vstupuje do stavu hospodáře.

Hospodář (grhasta) Věnuje se zaměstnání, které vychází z jeho povahy, zakládá a udržuje rodinu, uspokojuje smysly regulovaným způsobem.

Poustevník (vanaprasta) V případě že má tu možnost, zajistí rodinu, ženu a děti a v pozdním věku odchází do ústraní aby se věnoval čistě seberealizaci.

Mnich (sannyásí) Člověk odevzdávající svá slova mysl a činnosti čistě duchovním záležitostem a připomíná hospodářům pohrouženým v rodinném životě duchovní význam lidského života. Je odpoutaný ode všech světských činností s plně ovládnutými smysli. Ve védské kultuře neúctyhodnější, vážené postavení, představující vzor dokonalé  odpoutanosti člověka.


Tělo bez hlavy
Lidská společnost je ve védách přirovnána obrazem k tělu, kde bráhmani (učenci) reprezentují hlavu společnosti. Hlava vidí, slyší, vidí kam jde a uvažuje a zná co je nejlepší pro správný chod společnosti s důrazem na seberealizaci, morální a duchovní směřování, jehož udržení jedině zajistí trvalý mír spokojenost a prosperitu.

Kšatrijové,(ochránci) představují paže, představují ruku moci, chrání společnost zejména před morální a duchovní degradací po vzoru svatých králů. Tito kšatrijové jsou povinni, když je zapotřebí, také vládnou zbraněmi, aby ochránili ostatní, to je jejich dharma, přirozené zaměstnání, se kterým se už narodili.

Obchodníci, představující břicho společnosti starající se o výživu a materiální potřeby, se ve védské kultuře zabývají zejména ochranou krav, která sama o sobě zajišťuje blahobyt a prosperitu celého lidstva. Však dnešní kalijuga obchodníci jsou velmi degradovaní a místo toho, aby krávy chránili a chovali na mléko, posílají je na jatka, čímž jako karmický následek způsobují války a katastrofy v lidské společnosti, to vše díky tomu, že dnešní společnost neřídí bráhmani, ale sobečtí, krátkozrací obchodníci, kteří uvažují vždy způsobem "slepice mi snáší vejce, ale vadí mi, že jí musím krmit, tak jí useknu hlavu". Obchodníci mají inteligenci jak vydělat peníze pro sebe, ale nikoliv na to, jak zařídit šťastné fungování společnosti pro ostatní a trvale do budoucna, proto jsou k řízení světa svojí vlastní přírodou diskvalifikováni. Toto vědí pouze bráhmani, jelikož znají Brahman, Boha. Pokud jej řídí obchodníci jako je tomu dnes přivedou svět do záhuby, což je velice zřejmé.

Ti, na jejichž práci celá společnost stojí  jsou tvůrci, představující nohy společnosti. Chybou je si myslet, že učenci nebo ochránci jsou lepší než obchodníci nebo pracovníci, že hlava je lepší než nohy, tak tomu není. Všichni jsou stejně důležití a nepostradatelní pro správné fungování celého těla. Smutný obraz dneška je tedy takový, že společnost má sice velké nohy a pořádné břicho zato zakrslé ručičky a hlava prakticky neexistuje, proto je situace kritická, tělo bez hlavy, příšera řítící se do propasti. Zastavit tento pád může jedině obnovení pozice bráhmanů, jinými slovy vrácením zraku a mozku společnosti.

Takto vypadá model ideální lidské společnosti a nyní se tedy můžeme postupně zaměřit na důvod její degradace, který před 5000 lety započal.


Rozdíl mezi Daiví varnašrama dharmou a Varnašrama dharmou

Před 5000 lety se celá planeta jmenovala Bharatavarša a byla v poslední takto celistvé podobě, pod vládou krále Parikšita s hlavním městem Hastinapur na místě dnešního Dílí. Král Parikšit, byl poslední král sjednocující celou planetu Zemi, proto existuje také ta dnešní aktuální vize dnešního NWO(New world order) tak jak jí popisují Sionské protokoly, jejíž je současná EU předvoj.

Však Maharaja Parikšit byl narozdíl od dnešních parazitů snažící se takto ostatní podrobit své diktatuře, plně kvalifikovaný, vědomý vladař. NWO má také v plánu aplikovat zčásti varnašráma dharmu, protože nic jiného než kopírovat Stvořitele samozřejmě neumí. Dobře rozumí, že lepší systém nevymyslí, však chtějí jej používat opět jen ke svému vlastnímu prospěchu bez ohledu na seberealizaci lidstva, ta by byla naopak záměrně zabržděna, jelikož seberealizovaného člověka nelze zaměstnat v korporátu, nelze jej svázat ani ničím manipulovat a vysát jeho životní sílu, pro své sobecké zájmy. Varnašrama dharma bez nalezení vztahu s Bohem je tedy jen opět další nástroj materialismu, stejně jako dnešní nejběžnější náboženství. Vládci NWO mají v plánu sami sebe považovat za bohy vládnoucí na Zemi místo skutečného Stvořitele, toho budou chtít používat jen jako záminku ke svému parazitování, což už dělají i dnes. Skutečná daiví, tedy božská varnašrama dharma probouzí v lidech individuální vztah k Nejvyšší Osobě jednou z 5 láskyplných výměn, tudíž přináší nejvyšší poklad pro každého a strážci tohoto pokladu, tohoto nadčasového poznání jsou bráhmani (učenci). Pravdou je, že jsme duchovní bytosti zažívající lidskou existenci, ne lidé usilující o duchovní zážitky, jak si dnes většina myslí. NWO varnašrama dharma však místo Boha dosazuje člověka, svého krále, lépe řečeno diktátora. Lidé jsou jím manipulováni a držení ve strachu, nejsou svobodní a nežijí v lásce, vše je jen umělé stejně jako je umělá a falešná role jejich vládce. Učenci jsou degradovaní a učí jen jak sofistikovaně užívat smysly a pak se rozplynout v ničem, to jsou "bráhmani" této v pravdě démonské společnosti ve které se nyní nacházíme a kterou zažíváme. (De mono - jenom já)


Úpadek bráhmanů
Řízením osudu se stalo, že poslední král Parikšit předčasně odešel a nezanechal po sobě dalšího kvalifikovaného potomka. Od té doby se svět rozpadá na menší a menší území. V historii vidíme příklady tendence všechny země znovu sjednotit ve jménu vyšší kultury čí ideje, však jelikož nebyli požehnané skončili vždy nezdarem, ať už se jedná o Alexandra Velikého, Hitlera, či jiné vládce. Tak mocná inkarnace vladaře zde už od té doby díky započatému věku kali nebyla a veškeré snahy ve sjednocení světa ztroskotaly. Kalijuga se začala projevovat poprvé degradací bráhmanů(učenců) jako takových tím způsobem, že Bráhmana mající syna jej okamžitě za bráhmanu považoval také, což je důvod úpadku bráhmanské kultury a následně i celé lidské společnosti, protože to samozřejmě není vždy tak. Ne každý kdo se narodí v rodině bráhmany je bráhmana automaticky. Tímto falešným egoismem bráhmanů, jejichž prvořadou vlastností je čistota a pravdivost, skončil varnašramský systém a započal kastovní, který je však založený na egu, nikoliv na pravdě. Tímto bráhmani zdegradovali a když zdegradovali bráhmani zdegradovala postupně i celé společnost a  kalijuga se plně projevila . Tento systém kast a také uctívání polobohů kritizoval také Ježíš Kristus, který nebyl ničím jiným než prvotřídním bráhmanou. Dav jej nejprve uctíval a na druhý den dav křičel ukřižuj ho, taková je mentalita davu. Dav má mentalitu 5 letého dítěte. Proto je třeba kvalifikovaného vladaře, který je povahou silný, laskavý, zbožný a uctivý k bráhmanům. Dav se nechá ztrhnout snadno reklamou a svobodným referendem nacpe stát do EU. Po 20 letech dav vidí realitu - "co tady ještě zbylo je otrávené a drahé, vše je monitorováno, nechceme buzeraci soudruhů z Bruselu, chceme odejít", jenže to už není tak jednoduché, byla to past, kterou viděli jen bráhmani, jenže ty dav obvykle neposlouchá, davu více vyhovují sladké lži. Bráhmani nedávají koblihy, ani neslibují holuby do huby, bráhmani nestojí o popularitu, říkají co je dobré a potřebné, aby byli lidé šťastní. Takzvané volby tudíž nejsou ani relevantní způsob jak určit kvalitního vládce nebo vládu, to mohou udělat jen kvalifikovaní bráhmani a nikdo jiný. Bráhmanovi je totiž lhostejné, jestli má peníze nebo ne, jestli jej někdo za to co říká zabije nebo ne, vše vidí jako vůli Stvořitele, žije ve vyšší realitě a nemá zájem sdělovat nic jiného než pravdu kterou vidí, proto musí být stát řízen s dohledem těchto povahou nejkvalitnějších lidí, jelikož oni díky ryzosti svého charakteru a odpoutanosti jako jediní vidí také budoucnost.

Pohled do současnosti
Nevědomost, v sanskritu nazvaná "avidja", je kořenovou příčinou veškerých problémů současné takzvaně moderní společnosti a řešení této globální krize spočívá v obnovení "sanátana dharmy" - věčného zaměstnání duše, která je ústředním programem bráhmanské kultury, jinýmí slovy kultury, na jejímž čele jsou učení, zbožní lidé. Pokud nemá společnost tuto vědomou hlavu, řídí jí osoby nebráhmanského založení, přírodou lidé s obchodními sklony, nebo sklony spíše pracovat pro druhé, kteří jsou však líní pracovat a ze závisti chtějí být u moci a peněz a tak se cpou na kandidátní listiny, pak je jen otázkou času, než se celá společnost zhroutí, jelikož nikdo nic nevidí neví jak zařídit trvale prosperující společnost na všech úrovních. Převážná většina lidí jsou tedy dnes ve vládě s mentalitou šúdrů(pracovníků), protože na roli loutek, za jejichž nitky šikovně tahají obchodníci ze zákulisí tito nejlépe vyhovují, jelikož šúdrové nejsou příliš prozíraví a jsou mimo jiné také výborní herci, proto je také tolik herců v politice. Babiš je povahou také obchodník, tudíž spíš konkurence, proto proti němu tolik oficiálně bojují, nicméně ani jeden nepřemýšlí o skutečném dobru pro ostatní, bojují jen o nadvládu mezi sebou a následné parazitování, o to, kdo z nich bude sát nejvíce energii ostatních. Pokud se člověk s přírodou ochránce dostane k moci, ale rozhoduje se nezávisle na učencích, stává se z něj diktátor. Pokud naslouchá, je obklopen týmem poradců s bráhmanickou přírodou, je i přes své výsadní postavení pokorný, ušlechtilý, odpoutaný, zbožný a ovládající se, je takový člověk nanejvíc kvalifikovaný se postavit do čela národa.  Obchodníci mají obecně jen velice krátké a sobecké vize a jejich vliv na této planetě je nyní tak jak tak u konce. Obnovení bráhmanské skupiny obyvatelstva učenců s politickým vlivem je tedy odpovědí na řešení dnešní globální krize, kteří zároveň vědí jak postupně obnovit praktikování dharmy "vyššího zaměstnání duše" v běžném životě lidí. Všechny ostatní pokusy o mír a prosperitu, bez uvědomění si Stvořitele a vztahu s ním, jsou jen dočasné, z dlouhodobého hlediska nefunkční a předem odsouzeny k selhání, jelikož míjí účel a cíl života, jímž je dosažení univerzální božské lásky, což přinese štěstí a seberealizaci každému jednotlivému člověku bez ohledu na náboženskou či politickou příslušnost. Realizací této lásky "premabhakti" se uzdraví automaticky veškerá odvětví včetně ekologie, jelikož s láskou v srdci člověk nemůže ničit nic živého. S probuzenou láskou v srdci člověk nezabije bezdůvodně ani malého mravence, naopak bude bránit jeho právo na život, takto poznáte vědomého, probuzeného člověka. S probuzenou láskou v srdci nebude mít šúdra(tvůrce) ambice na prezidenta, ale bude v šťastný pěstováním obilí a ani se nestane, že vám lékař nedopatřením zašije do těla nůžky, při operaci, protože jeho tatínek trval na tom, aby byl také lékařem za každou cenu a zaplatil mu proto studia na medicíně tak to dělá, jenže on přitom miloval malovat obrazy... Cesta k tomuto stavu je otevřená pro každého, však chybí osvěta, chybí ze všeho nejvíc právě bráhmanská kultura. Tedy společnost vedená učenými a především čestnými lidmi, s laskavým srdcem a mnohdy ostrým jazykem, nikoliv zkorumpovanými politiky, mnohdy sladce mluvícími, však nic nikdy neříkajícími, dobře z pozadí vedenými sobeckými obchodníky. Obchodníci jsou potřeba, ale v hierarchii společnosti nesmí zastupovat výsadní postavení, jinak to celou společnost a i planetu přivede k zániku. Aby k tomuto jevu nedocházelo, jsou zde tedy přirozeně lidé s kšatrijskou povahou, ochránci a bojovníci, svatí králové, kteří ve spolupráci s učenci řídí a chrání společnost zejména před mravní a duchovní degradací. Pokud chceme zabránit lodi s dírou v trupu v potopení nepomůžu jen sofistikovaně a demokraticky vylévat vodu, ve slepé víře, že se jednoho dne přestane sama od sebe vtékat dovnitř, je třeba zacelit díru kudy se voda do lodi dostává. V praxi to znamená, že mají lidé s bráhmanickou a kšatrijskou přírodou spolupracovat na řídících procesech společnosti s ohledem na seberealizaci a lidé s manuální a obchodním talentem mají zajišťovat vše potřebné po materiální stránce. Zásadní chybou jak demokracie, tak i komunismu je, že ignoruje tuto přirozenou hierarchii a má za to, že koho si dav zvolí ten je přirozeně nejlepší. Má to však jeden podstatný háček a to ten, že dav nemá rozum, dav můžete lehce oblbnout koblihami, jakoukoliv kampaní, dav se pak diví, my si chtěli užívat a místo toho se vše zdražuje, a díky tomu se do pozice vedení společnosti dostávají naprosto nekvalifikovaní lidé, takže situace dneška je ve stavu, že slepí vypočítaví vedou slepé naivní. Nicméně situace se postupně mění, stále více lidí především s bráhmanickou a kšatrijskou povahou začíná být aktivní, více se projevují a začínají také spolupracovat, jelikož jsi jsou dobře vědomí síly synergické spolupráce, lidé studují nezávisle, více se začínají zajímat o smysl života, berou zodpovědnost za svůj život do svých rukou, nenechávají to na ostatních, zkrátka se probouzejí do života, který ve své podstatě znamená lidský. Současnému establišmentu vyhovuje nejvíc stádovitý systém, diktatura, však ten je možný aplikovat jen na naprogramované roboty ideologií komunismu či kapitalismu, což je ve výsledku jedno a totéž, protože v obou případech se lidé stávají vazaly systému, proto je bráhmanská kultura neboli kultura moudrých, největším nebezpečím současné vlády globálního parazita. Stávající systém politických stran je nesmyslný, nepotřebný a záměrně složitý. K řízení státu stačí hrstka kvalifikovaných lidí, skutečných expertů ve svém oboru a jejich vzájemná synergická spolupráce, poté budou lidé uspokojeni po všech stránkách.

Zdroje:
• Bhagavadgíta
• Šrímad Bhágavatam
• Manu samhita
• Sionské protokoly