Řád Svatováclavských rytířů

Řád Svatováclavských rytířů

byl  založen dne 28.9. 2019 na Vyšehradě, za účelem ochrany a obnovy Českého a Moravského národa a jeho duchovního a kulturního dědictví.


Muž, který má zájem vstoupit do našich řad a stát se Svatováclavským rytířem, složí po prověření slavnostně slib rytířský a bude knězem napojeným na posloupnost duchovních učitelů a žáků, pocházející od prvního duchovního učitele a stvořitele vesmíru Brahmy, při ohňové ceremonii pasován na rytíře posvěcenou replikou meče posledního ryze českého krále Jiřího z Poděbrad.


Role muže:

Muži chrání a dávají oporu ženám, aby mohly bezestrachu použít všechny své dary kterými disponují a neztácely čas a energii bojováním o své místo na slunci. To je úloha mužů. Dnešní doba, ač se to nyní tak jevit zrovna nemusí, je dobou integrace, sjednocení, pochopení hlubších souvislostí a vzájemné propojenosti, vzájemné spolupráce, soudržnosti a k tomu je třeba otevřít možnosti k tvoření synergie a proto vědomé ženy v řádu Svatováclavských rytířů představují kněžky.


Role ženy:

Členové řádu Svatováclavských rytířů nejsou jen muži, ale i ženy, jelikož jejich role příznačná pro jejich současné inkarnaci kdy využívají svých předností zejména na úrovni tvoření, harmonie, lásky a intuice, což jsou typicky ženské atributy, tvořící podstatu života jako takového. Složka zvláště vědomých žen, což znamená, že plně rozumí a žijí svojí ženskost, je v dnešní společnosti nepostradatelná a v žádném případě nehraje okrajovou nebo vedlejší roli.

Jejich  role je podporující, tvořivá, vyživující esencí, terapeutická a vidoucí. Tělo muže povstalo z ženy a opět v lůně ženy v podobě Matky přírody spočine, proto je ženská energie posvátná sama o sobě a pokud je skutečně žita, nepotřebuje povýšení. Naproti tomu muž, který je odtržen od ženské energie laskavosti a milostivosti, je tímto odtržen od své duše a jako duch bloudí ve světě přeludů, kde hledá štěstí v dominanci nad ostatními a sílu, kterou získal původně na ochranu principu ženy, začne zneužívat podle vzoru svých otců a dědů k požitku svého ega, své nepravé identity, vycházející ze ztotožňováním se s tělesnou schránkou muže, vědomé povýšení potřebuje. Žena se pak k takovému vědomému muži sama přidá a bude jej vždy následovat a podporovat, čímž se postupně uzdraví celá lidská společnost na úrovni nejprve emocionální a poté i duchovní.

Svatováclavský slib rytířský

NAVŽDY BUDU CHRÁNIT NEVINNÉ A POMÁHAT BEZBRANNÝM

BUDU BOJOVAT VE JMÉNU DOBRA A NAVŽDY BUDU CHRÁNIT SVOU ZEM

V MÉM SRDCI NA VĚKY VĚKŮ BUDE VLÁDNOUT JEN LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ

I KDYŽ UPLYNOU CELÁ STALETÍ NEZRADÍM SVÉ PŘÁTELE

TY PANE, VEĎ MĚ PO VŠECH CESTÁCH, PO KTERÝCH POVEDOU MÉ KROKY

DEJ MI SÍLU A VŮLI JÍT DÁL A JÁ TI ZATO SLIBUJI SVOU VĚRNOST

PŘIJĎ KE MNĚ, KDYŽ TĚ BUDU POTŘEBOVAT A JÁ TĚ ZATO BUDU CTÍT PANE

VLOŽ DO MĚ SVÉHO DUCHA A JÁ SE NAVŽDY STANU TVÝM SLUŽEBNÍKEM A VE JMÉNU TVÉM BUDU BOJOVAT PROTI ZLU

DEJ MI NADĚJI A JÁ BUDU CHRÁNIT TY, KTERÝM BUDE NEPRÁVEM UKŘIVDĚNO

DEJ MI TOUHU A JÁ ZMĚNÍM SVĚT

DEJ MI ODVAHU A JÁ PROJDU ÚDOLÍM SMRTI

DEJ MI STATEČNOST A JÁ PROJDU PODSVĚTÍM

DEJ MI LÁSKU A JÁ PŘÍSAHÁM, ŽE SE JÍ NIKDY NEVZDÁM

DEJ MI SOUCIT A JÁ SE NESTANU VRAHEM

DEJ MI TRPĚLIVOST A JÁ HLAVOU PRORAZÍM ZEĎ

DEJ MI NEDŮVĚŘIVOST A NEOKLAME MĚ ŽÁDNÝ NEPŘÍTEL A JÁ TI SLIBUJI, ŽE NEBUDU CHTÍT VLÁDNOUT VŠEM A VŠEMU

DEJ MI MOC ABYCH MOHL SPATŘIT TO, CO JE OSTATNÍM SKRYTO A JÁ NAJDU HRANICI MEZI PRAVDOU A LŽÍ

DEJ MI ŠTĚSTÍ A JÁ PROJDU NEZRANĚN BITEVNÍM POLEM

DEJ MI ZKUŠENOST A JÁ DVAKRÁT NEVSTOUPÍM DO STEJNÉ ŘEKY

DEJ MI MOC A JÁ PŘÍSAHÁM, ŽE JÍ BUDU VLÁDNOUT MOUDŘE
Jak muži - rytíři, tak ženy - kněžky, udržují své tělo i mysl ve velké čistotě tím, že se vyhýbají činnostem vědomí obecně degradující, čímž si udržují vysoké vibrace lásky, radosti a moci nad svým životem.

Díky této své prvotřídní zodpovědnosti dosahují vyšších stavů vědomí a z této úrovně dokáží s lehkostí a nadhledem operovat v tomto světě díky odpoutanosti, kterou svojí usilovnou snahou po svobodě ducha postupně rozvinuli.

Jak rytíři, tak kněžky Svatováclavského řádu se dobrovolně, z výše uvedených důvodů zříkají těchto vědomí degradujících činností:


1. Zřeknutí se požívání alkoholu, drog a veškerých omamných látek, jelikož způsobují iluzi a ničí jemnost.

2. Zřeknutí se jezení masa, jelikož ničí soucit.

3. Zřeknutí se promiskuity a sexu mimo partnerský svazek, jelikož ničí čistotu ducha.

4. Zřeknutí se veškerého hazardování  a spekulaci s penězmi jelikož ničí pravdomluvnost.


Člen řádu Svatováclavských rytířů si je vědom, že existuje jediný Bůh s mnoha jmény a způsoby cest k Němu dojít.  Je dobře seznámen s filozofií absolutní pravdy a zákonů Stvořitele, proto je přirozeně jeho postoj zcela zbavený sektářské mentality oddělenosti, jelikož vidí v každé živé bytosti svého bratra.


Dále se rytířům i kněžkám Svatováclavských legií doporučuje provádět každodenní ranní meditaci a očistné obřady a dva dny v měsíci se postit, jelikož pravidelný půst nás zbavuje tělesného pojetí života, který je kořenem všech problémů podmíněných duší a zároveň dělat konstantní duchovní pokrok pod vedením pravého duchovního učitele.


Důležitá poznámka:

Pro vstup do řádu jsou tyto výše zmíněné podmínky nutné, jelikož cílem je vytvořit skupinu skutečně prvotřídních osobností, kteří nastolí vyšší, v současné době neexistující však pro lidskou společnost nezbytný ideál, který jediný je následně  kvalifikovaný vést lidskou společnost správným směrem. Tímto jedině se zamezí na 100procent  vytvoření dalších skupiny podvodníků, kteří nemají vládu ani nad svým tělem, natož tak myslí,  proto nemají žádnou kvalifikaci určovat směr a dění ve společnosti, jelikož je jejich vidění kvůli neusměrněným smyslovým návykům neustále rušeno. Však pro smysluplné a moudré jednání a rozhodování potenciálních lídrů společnosti, které rytíři legií představují, je třeba aby mysl takových lidí byla průzračná jako křišťál a klidná jako oceán, což 4 výše zmíněné činnosti znemožňují, proto jsou rytířům a kněžkám zakázány. Ze stejných důvodů je zakázán při řízení vozidla užívat alkohol, jelikož značně zvětšuje pravděpodobnost nehody. Co se týká řízení společnosti je zodpovědnost za řízení, nesčetněkrát vyšší, jelikož nemáme na starost bezpečí pouze své, lidí které vezeme a potkáme cestou, ale všech lidí ve státě . Tyto záležitosti jsou logické a jasné a není možné v nich proto dělat jakékoliv kompromisy. Permanentně intoxikovaní a následně oklamaní lidé s tímto budou mít přirozeně problém, jelikož se povětšinou považují za osvícené, ale ti nejsou předmětem naší pozornosti, ale našeho soucitu. Proto s nimi ani debaty na toto téma nevedeme a neztrácíme tím drahocenný čas a energii.


Účel:

Řád Svatováclavských rytířů je nadčasový a v žádném případě nepodléhá názorům lidí pohroužených pouze v materiálním způsobu vidění světa. Je určen k tomu, aby seskupil vědomé duše inkarnované na území Českého, Moravského i Slovenského národa s přírodou ochránců a duchovní inteligence a svým příkladem synergie tak stanovil co znamená život v oběti pro vyšší ideál, kterým je žité vědomí Boha a opětovné ustanovení jeho vědomí zde na Zemi, které bylo vlivem stávajícího věku Kali téměř ztraceno, jehož důsledky má možnost dnes každý pociťovat více než kdy jindy. Tito požehnaní lidé se poté po nutném výcviku a vzdělání stanou přirozenými lídry společnosti budoucího světa. Tento dnešní nechejme skonat, jelikož už není životaschopný, nemá smysl léčit něco co je kompletně prohnilé.  Nechť tedy shoří a z popela jako Feńix nechť povstane nový svět postavený na skutečných, věčných hodnotách a principech dharmy, tedy cti, lásky, bratrství a morálky, což je poselství všech Svatých Králu celého vesmíru napříč věky.

Om Tat Sat