Suverénní evropské národy

Vzájemná spolupráce svobodných států Evropy

Poselství národům

Vážení lidé, vážení bratři a sestry. Vězte, že před Bohem jsme si všichni rovni a pojetí, že jeden národ, jedna skupina lidí je povýšená nad ostatní je pouze mylnou iluzorní představou několika na duši těžce nemocných a nešťastných lidí. S tím, jak si tuto, zvláště nyní, velmi hmatatelnou skutečnost čím dál tím víc z nás uvědomuje, postupně a nevyhnutelně přichází opět doba hojnosti a míru pro všechny. Přichází revoluční doba, kdy jsou zhoubné plány mocných postupně ukončeny a následně znovu dochází k obnovení pořádku na planetě zemi založené na rovnosti a bratrství, bez manipulace a podpásového, vychytralého jednání s vidinou čistě vlastního prospěchu nejen na úkor obyčejných lidí, ale i na úkor zvířat, rostlin a všech těchto vzácných obyvatelů naší planety. Právě nyní dochází k tomu, že některé národy, se postupně zbavují svých závislostí na několika soukromých bankovních kartelech patřícím několika nemocným, staví před spravedlnost za zneužití svých pravomocí veřejných činitelů ty, kterým dali lidé svůj mandát k spravování svých zemí. Vzácné a nádherné země, které zdědili od svých předků a které mají povinnost předat svým synům a vnukům ve stavu hojnosti, míru a bezpečí. Díky vědomí této zodpovědnosti se lidé postupně probouzejí k životu ve vzájemné spolupráci a podpory, přičemž tento náš společný mezinárodní projekt je tohoto faktu přirozeným plodem. Nyní dochází nevyhnutelně k silné potřebě vzájemné podpory v tvoření konceptu společnosti vpravdě lidské, stojící na pilířích bratrské lásky mezi všemi národy nejen Evropy, ale i mezi národy a lidmi dobré vůle celého světa navzájem. Proto vítejte ve světě, kde již není více místo pro chamtivost a bezohlednou a sobeckou krutost, ale pro soucit, vzájemnou úctu, respekt a vzájemnou službu, přinášející jako jediný vrozený princip přirozenou hojnost všem. Bůh nám žehnej k tomu, abychom naložili se svými životy správně a našli sílu a odvahu jít vždy po cestě pravdy, nikdy z ní už více nesešli a nepodlehli více manipulacím nemocných.