Původ lidské rasy

Nám neblaze známá svastika ve skutečnosti představuje štěstí, všepříznivost a vztahuje se k polobohu Slunce, jelikož on je skrze Manua praotcem lidského pokolení, od něj slovo "man" člověk.  Lidstvo jako takové tedy pochází z dynastie krále Slunce, jehož současné jméno je Vivasván.

Jsme tedy přímí potomci poloboha Vaivasavaty Manua, známého také jako Šradhadeva. Vaivasvata, protože je syn Vivasvana, boha Slunce. Manu je praotec lidstva a za jeden Brahmův den (Brahma - stvořitel vesmíru, první polobůh žijící 311 bilionů let), což je 4,3 miliardy let se jich vystřídá 14, tudíž každý žije 307 milionů let. Vaivasvata Manu nebo také Šráddhadeva je sedmý Manu v pořadí a měl 10 synů. Jedním z nich byl také král Ikšvaku, který vládl zde na zemi před zhruba 2,5 miliony let a v jehož dynastii se zjevil také král Ráma, inkarnace Osobnosti božství v náladě krále, což bylo před 1,5 miliony léty. Král Ikšvaku také od svého otce obdržel poznání Bhagavadgíty, který jej obdržel od svého otce Vivasvana, který jej obdržel od Nejvyššího Pána Šrí Kršny na počátku stvoření vesmíru. Takto bylo toto poznání, tento svatý grál, předáván posloupností svatých králů. Tato posloupnost byla však přerušena a toto poznání bylo vlivem věku kali ztraceno, proto jej Kršna znovu před 5000 lety sdělil svému příteli Arjunovi.

Duchovní učitel Šríla Prabhupáda jej na pokyn svého duchovního učitele přeložil ze sanskrtu do angličtiny a před 60 lety zpřístupnil tento svatý grál celému světu. Svatováclavské legie také patří do posloupnosti pocházející od Pána Brahmy a prezentují toto nadčasové poznání spolu s dalšími také v České republice, čímž spoluobnovují tradici svatých králů zde na Zemi, která zde vždy byla a znovu bude, protože je v souladu s designem Stvořitele.

V tradici slovanské, je bůh slunce označován jménem Svaroga. Védy popisují slunce jako planetu sytému Svargaloka, odtud tedy jméno Svaroga. V Egyptě jej nazývali slovem Ra, odtud tedy i archanděl Raziel, posel sluneční, tedy mužské, aktivní a životodárné síly, vše je propojené a neexistuje nic co by nebylo ve védách sděleno.

Je také třeba zmínit, že védy se dříve tradovali pouze ústně, však vlivem degradujícího věku Kali ve kterém se nyní nacházíme, nedisponujeme takovou pamětí, že bychom si co jedenkrát vyslechneme přesně zapamatovali, což jsou naše původní lidské schopnosti, proto bylo před 5000 lety nutné zavést písmo, tudíž existence písma jako takového není výraz pokroku, jak je nám sdělováno, ale degradace. Védy jako takové představují kompletní zvukovou informaci reality. Původně byli védy jakoby "zazipovány" v podobě slabiky Om. Z Bible známe, že na počátku všeho bytí bylo slovo a to slovo bylo světlo. Om je zastoupení neosobního aspektu Boha, reprezentující záři brahmadžjoti, která představuje auru Boha, v níž se nachází veškerý materiální svět i všechny živé bytosti, coby expanze Nejvyššího. Toto je pohled z absolutního hlediska.

Se vznikem civilizací a rozličných životních druhů, byly védy postupně rozbaleny do 8 milionů veršů a poté dále rozděleny podle sekcí, pro přehlednost na 4 častí - Rig, Sama, Jadžur a Atharva. Součástí Atharvavédy je například všeobecně známá a praktická ajurvéda - věda o dlouhém životě, vastu- věda o stavitelství, danurvéda - věda bojových umění, či džjoti, védská astrologie, nyana - logika, atd. Tato součást véd není určena k pochopení naší existence ve vztahu s Bohem, ale je sepsána čistě k tomu abychom zde mohli žít bez zbytečných komplikací a trápení přinášející život v materiální sféře.

Slunce je tedy planetou vyšších systémů a je obývána velice vědomými a zbožnými bytostmi, které však nejsou našim smyslům viditelné. Naše vidění Slunce je díky nedokonalosti našich smyslů také nedokonalé, takže vidíme jen určitý aspekt slunce jako takového. I slavná Bhagavadgíta byla tehdy nejprve touto posloupností boha slunce předána lidstvu skrze krále Ikšvakua. "Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pravil: Tuto neměnnou vědu o józe jsem vyložil bohu Slunce Vivasvānovi, Vivasvān ji předal Manuovi, otci lidstva, a Manu ji potom sdělil Ikṣvākuovi." (Bhagavadgíta 4.1) Svastika tedy není původně ani hindu symbol, natož pak nacistů, ani nikoho jiného, jelikož hinduismus je relativně nové označení mixu všech duchovních škol a cest současné Indie, nýbrž pochází z véd, které jsou univerzální naukou vesmíru, určené všem civilizacím na všech planetách bez rozdílu, ve všech planetárních systémech.

Tyto mimozemské civilizace jen čekají kdy v dostatečném množství porozumíme, že existuje jedna společná vesmírná rodina a jeden společný Stvořitel. V současnosti zatím není na přímý kontakt s nimi lidstvo, díky záměrně implementované nevědomosti, naprosté zmanipulování dějin a původu lidí, určené k zotročení lidské rasy připraveno, až tedy na málo probuzených, které s nimi aktivně komunikují a pracují.

Pokud v jakémkoliv ohledu chceme táhnout za jeden provaz, je nezbytné znát náš původ a smysl naší existence, jinak vznikne konflikt. Musíme dobře rozlišovat co je pro náš vývoj z duchovního hlediska prospěšné a co je pro nás z tohoto hlediska smrtící a toho se vyvarovat a v tom se shodovat.

Nyní je doba, kdy se bude ukazovat kdo je kdo a co je co, co je prospěšné, vyživující a podporující a co neprospěšné, vysávající a blokující, tudíž zavržení hodné, ve své syrové podobě. Nebude si možné víc na nic hrát, každý uvidí věci v pravém světle, proto bude pro mnohé dušičky spící na vlnách materiálního sebe uspokojování následující období transformace velice kruté, musí být, protože programy, které mají lidé uměle implementovány budou rozbity a to je velice bolestivé.

Však je to nutné udělat proto, aby mohla vzniknou zcela nová společnost, lidská v pravém slova smyslu, aby inkarnované duše zde, mohli naplnit svojí touhu po duchovním životě, proto se zde inkarnovaly, aby mohli tento plán své duše, který je však v opozici k plánu ega zrealizovat. Současná společnost je vlivem temných entit nastavená opačným směrem, však nyní postupně ztrácí svůj iluzorní dočasný vliv.