Mistr Jan Hus

"Bůh dal člověku rozum, aby dokázal rozlišit dobré od zlého a zlému aby se dokázal vzepřít."

"Drž pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti."


Narodil se roku 1371 v Husinci u Prachatic, kde pravděpodobně získal první vzdělání. Do Prahy na univerzitu přišel roku 1390. O šest let později dosáhl titulu mistra svobodných umění a 1898 se stal profesorem artistické fakulty. Současně studoval teologii a asi roku 1401 byl vysvěcen na kněze. Ve stejném roce byl zvolen děkanem artistické fakulty.

Roku 1402 stal kazatelem v pražské Betlémské kapli a jeho učení navazující na reformátora Jana Viklefa se stalo mezi Pražany velmi populární. V roce 1408 se česká strana univerzitních mistrů vedená Husem na straně krále postavila proti arcibiskupovi a německým mistrům za návrh pařížské univerzity odstranit dvojpapežství svoláním koncilu.

Král dal proto českým mistrům Dekretem kutnohorským (1409) hlasovací převahu na univerzitě a němečtí mistři na protest opustili Prahu. Jan Hus byl na podzim 1409 zvolen rektorem pražské univerzity. Arcibiskup vymohl vydání papežské buly proti šíření Viklefova učení a proti kázání mimo farní a klášterní kostely. Hus se odvolal ke Kristu jako k nejvyššímu soudci. Byla na něj uvalena klatba, musel opustit Prahu a žil na Kozím Hrádku a na Krakovci, kde intenzivně psal.

V říjnu 1414 se uvolil dostavit před koncil do Kostnice v naději, že bude moci veřejně obhájit nutnost církevní reformy. Byl ovšem uvězněn a postaven před soud. Poté, co odmítl odvolat vybrané články svého učení, byl jako kacíř 6. července 1415 v Kostnici upálen.

Husovo literární dílo vznikalo v souvislosti s jeho univerzitním a kazatelským působením. Vedle latinských výkladů Písma a obrany Viklefových děl, je teologicky nejzávažnějším Husovým traktátem De ecclesia (O církvi, 1413), navazující na stejnojmenné dílo Viklefovo. Je učením o pravé církvi, která není totožná s papežskou institucí, ale je společenstvím věřících vedených Kristem žijící podle božího zákona, z něhož jsou vyloučeni všichni, kteří tento zákon přestupují.

Hus je pravděpodobně autorem prvního soustavného výkladu českého jazyka, traktátu De orthographia Bohemica (O českém pravopise). V češtině mluvil k věřícím nejen z kazatelny, ale česky napsal i mnohé traktáty (např. Vyznání víry, Desatera a Otčenáše, 1412; Dcerka, po roce 1412; Knížky o svatokupectví, 1413).

Nejzásadnějším v češtině vydaným dílem kritizujícím římskou církev pro hromadění majetku a moci byla Postila (1413). Z Kostnice psal do Čech listy, v nichž shrnoval své učení a emotivně se obracel k přátelům i celému národu.