Příznaky věku Kali

25.09.2022

Nadčasová Bhagavata purána je zbavená veškerého sektářství stejně jako Slunce. Popisuje dokonale minulost, přítomnost a předpovídá budoucnost. Nám lidem nezbývá nic jiného, než se s úctou poklonit této literární podobě Pána a vzít tak skutečný prospěch pro sebe, svoje blízké a národy tohoto světa.


Sloka 1: Śukadeva Gosvāmī řekl: "Potom, ó králi, bude den za dnem silným vlivem vĕku Kali ubývat zbožnosti, pravdomluvnosti, čistoty, snášenlivosti, milosrdnosti, délky života, fyzické síly i pamĕti."

Sloka 2: V Kali-yuze bude bohatství považováno za jediný příznak dobrého zrození, správného chování a dobrých vlastností človĕka. Zákon a justice budou uplatňovány pouze na základĕ síly.

Sloka 3: Muži a ženy spolu budou žít pouze na základĕ povrchní přitažlivosti a úspĕch v podnikání bude záviset na podvádĕní. Ženskost a mužskost budou posuzovány pouze podle pohlavních schopností a jako brāhmaṇa bude znám ten, kdo nosí posvátnou šňůru.

Sloka 4: Duchovní postavení človĕka se bude posuzovat pouze podle vnĕjších znaků a na tomto základĕ budou také lidé mĕnit jeden duchovní stav za druhý. Způsobilost človĕka bude vážnĕ zpochybňována, pokud nebude slušnĕ vydĕlávat. Ten, kdo je velmi zbĕhlý v manipulaci se slovy, bude považován za učence.

Sloka 5: Ten, kdo nebude mít peníze, bude považován za nesvatého a pokrytectví bude přijímáno jako ctnost. Manželství bude stvrzeno pouze ústním souhlasem a človĕk se bude považovat za připraveného jít mezi lidi, když se pouze vykoupe.

Sloka 6: Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za pravdomluvného. Ten, kdo bude schopen uživit rodinu bude považován za zkušeného a náboženské zásady budou dodržovány pouze kvůli získání vĕhlasu.

Sloka 7: Zemĕ tak bude postupnĕ zamořena zkaženým obyvatelstvem a politickou moc získá ta společenská třída, která se ukáže být nejsilnĕjší.

Sloka 8: Obyvatelé poté, co je jejich hrabiví a nemilosrdní vládci, kteří se budou chovat jako obyčejní zlodĕji, připraví o ženy a majetek, utečou do hor a lesů.

Sloka 9: Lidé sužovaní hladem a nadmĕrnými danĕmi se uchýlí k pojídání listí, kořínků, masa, divokého medu, ovoce, kvĕtů a semen. Budou postiženi suchem a to je zcela zničí.

Sloka 10: Lidé budou krutĕ trpĕt zimou, vĕtrem, horkem, deštĕm a snĕhem. Navíc budou trýznĕni hádkami, hladem, žízní, nemocemi a nesmírnou úzkostí.

Sloka 11: Maximální délka lidského života v Kali-yuze bude padesát let.

Sloka 12-16: Na konci vĕku Kali (za 420.000let) budou tĕla všech tvorů velmi zakrnĕlá a náboženské zásady následovníků varṇāśramy budou zničeny. Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a takzvané náboženství bude převážnĕ ateismus. Králové budou vĕtšinou zlodĕji, zamĕstnáním lidí bude zlodĕjna, lhaní a zbytečné násilí a všechny společenské třídy budou na té nejnižší úrovni śūdrů. Krávy budou vypadat jako kozy, duchovní poustevny budou stejné jako domy svĕtských lidí a rodinné svazky nebudou přesahovat manželský svazek. Vĕtšina rostlin a bylin bude nepatrného vzrůstu a stromy budou vypadat jako zakrnĕlé stromy śamī. Z mraků budou šlehat blesky, domovy budou zbaveny zbožnosti a všechny lidské bytosti budou připomínat osly. Tehdy se na zemi zjeví Nejvyšší Osobnost Božství a silou čistého duchovního dobra obnoví vĕčné náboženství.

Sloka 17: Pán Viṣṇu - Nejvyšší Osobnost Božství, duchovní učitel všech pohyblivých i nehybných živých bytostí a Nejvyšší Duše všech - se narodí, aby ochránil náboženské zásady a své svaté oddané zbavil následků hmotné činnosti.

Sloka 18: Pán Kalki se objeví v domĕ Viṣṇuyaśi, nejpřednĕjšího brāhmaṇy vesnice Śambhala.

Sloka 19-20: Pán Kalki, Pán vesmíru, nasedne na svého rychlého konĕ Devadattu a s mečem v ruce bude cestovat po zemi, přičemž projeví svých osm mystických sil a osm zvláštních vlastností Boha. Projeví svou jedinečnou záři a ve velké rychlosti bude po miliónech zabíjet zlodĕje, kteří se opovážili obléci jako králové.

Sloka 21: Poté, co budou všichni zlotřilí králové zabiti, ucítí obyvatelé mĕst a mĕstysů vánek nesoucí tu nejposvátnĕjší vůni santálové pasty a ostatních ozdob Pána Vāsudeva a jejich mysli se tak transcendentálnĕ očistí.

Sloka 22: Až se Pán Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství, ve své transcendentální podobĕ čistého dobra zjeví v srdcích zbývajících obyvatel, ti hojnĕ znovu zalidní zemi.

Sloka 23: Až se na zemi zjeví Nejvyšší Pán jako Kalki, udržovatel náboženství, začne Satya-yuga a lidská společnost bude plodit potomstvo v kvalitĕ dobra.

Sloka 24: Když jsou mĕsíc, slunce a Bṛhaspatī ve stejném souhvĕzdí Karkaṭa a všichni tři zároveň vstoupí do domu Puṣyā - přesnĕ v tom okamžiku začne vĕk Satya neboli Kṛta. Sloka

25: Takto jsem popsal všechny krále - minulé, současné i budoucí - kteří patří do dynastií slunce a mĕsíce.

Sloka 26: Od tvého zrození po korunovaci krále Nandy uplyne 1 150 let.

Sloka 27-28: Ze sedmi hvĕzd tvořících souhvĕzdí sedmi mudrců jsou na noční obloze jako první vidĕt Pulaha a Kratu. Pokud bychom jejich středem vedli přímku smĕřující k severu a k jihu, tak dům, který tuto přímku protne jako první, je znám jako v té dobĕ vládnoucí. Sedm mudrců s tímto konkrétním domem zůstane spojeno sto lidských let. Nyní, bĕhem tvého života, setrvávají v nakṣatře Maghā.

Sloka 29: Nejvyšší Pán Viṣṇu září jako slunce a je znám jako Kṛṣṇa. Když se vrátil do duchovního nebe, vstoupil do tohoto svĕta Kali a lidé si začali libovat ve hříšných činnostech.

Sloka 30: Dokud se Pán Śrī Kṛṣṇa, manžel bohynĕ štĕstí, svýma lotosovýma nohama dotýkal zemĕ, nemohl si ji Kali podrobit.

Sloka 31: Vĕk Kali začíná v okamžiku, kdy souhvĕzdí sedmi mudrců vstoupí do domu Maghā a trvá dvanáct století polobohů.

Sloka 32: Ve chvíli, kdy velcí mudrci ze souhvĕzdí Saptarṣi přejdou z Maghy do Pūrvāsāḍhy, nabyde Kali plné síly počínaje králem Nandou a jeho dynastií.

Sloka 33: Ti, kdo vĕdecky rozumí minulosti říkají, že vliv vĕku Kali začal v ten samý den, kdy Pán Śrī Kṛṣṇa odešel do duchovního svĕta.

Sloka 34: Po jednom tisíci nebeských let Kali-yugy se znovu projeví Satya-yuga. Tehdy budou mysli všech lidí jasné.

Sloka 35: Takto jsem popsal královskou dynastii Manua, jak je známa zde na zemi. Podobnĕ lze studovat historii vaiśyů, śūdrů a brāhmaṇů žijících v různých vĕcích.

Sloka 36: Tyto osobnosti, které byly velkými dušemi, jsou nyní známy pouze podle svých jmen. Existují jen v záznamech z minulosti a na zemi po nich zůstává pouze jejich sláva.

Sloka 37: Devāpi, bratr Mahārāje Śāntanua, a Maru, potomek Ikṣvākua, žijí dodnes ve vesnici Kalāpa a mají obrovskou mystickou sílu.

Sloka 38: Na konci vĕku Kali tito dva králové obdrží pokyny od Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevy, a vrátí se do lidské společnosti, aby znovu ustanovili vĕčné náboženství človĕka charakterizované rozdĕlením na varṇy a āśramy tak, jak to bylo dříve.

Sloka 39: Cyklus čtyř vĕků - Satya, Tretā, Dvāpara a Kali - se mezi živými bytostmi na této zemi neustále opakuje a přináší stejný obecný sled událostí.

Sloka 40: Můj milý králi Parīkṣite, všichni tito králové, které jsem popsal, i ostatní živé bytosti přicházejí na tuto zemi a uplatňují svá vlastnická práva, ale nakonec se všichni musejí tohoto svĕta vzdát a čelit své zkáze.

Sloka 41: I když se nyní může nĕčí tĕlo nazývat "král", nakonec se bude jmenovat "červi", "výkaly" a "popel". Co může človĕk, který kvůli svému tĕlu ubližuje jiným živým bytostem, vĕdĕt o svém skutečném zájmu, když ho jeho vlastní činnosti vedou do pekla?

Sloka 42: [Materialistický král si myslí:] "Tuto bezmeznou zemi vlastnili moji předkové a nyní jí vládnu já. Jak zařídím, aby zůstala v rukou mých synů, vnuků a dalších potomků?"

Sloka 43: Pošetilci sice považují tĕlo vytvořené ze zemĕ, vody a ohnĕ za "já" a tuto zemi za "moji", ale v každém případĕ však své tĕlo i zemi opustili a upadli v zapomnĕní.

Sloka 44: Můj milý králi Parīkṣite, všechny tyto krále, kteří si svojí mocí snažili užívat této zemĕ, síla času zredukovala na pouhé historické záznamy.