Plošná instalace emigrantů? V žádném případě.

27.06.2020


ŘEŠENÍ MIGRACE

Multikulturní migrace v celé Evropě probíhá prostřednictvím neo-marxistických politických mafií asocialistické internacionály v rámci projektu Evropské Unie. Tedy opět globalistické síly. Dá se rozdělit na dvě zásadní kategorie osídlování Evropy osobami zejména islámského původu

(1)dlouhodobé - desítky let, kteří se zabydleli a narůstají v Evropě již 2-3 generace

(2)bezprostřední - osidlující Evropu aktuálně dnes v masovém měřítku.

Obojí je s evropskou civilizací neslučitelné jak z okamžitého, tak z dlouhodobého hlediska. Celá migrace afrického a arabského původu je dlouhodobý plán na desítky let dopředu z dílny socialistických,globalistických a banksterských elit se snahou změnit tvář Evropy asimilací původního evropského obyvatelstva a tradiční kultury smísením ras, etnik a náboženství. Každý z nás by se měl zamyslet, do čeho rostou naše děti a vnoučata a jaká je jim politickými mafiemi připravována budoucnost. Je nezbytné tento asimilační plán jednoznačně odmítnout i se všemi politickými mafiemi, které na tomto zločinu kolaborují s bankstery, Evropskou Unií a neo-marxisty.


Ilegální migranti

Řešení ilegálních migrantů je v současné době velmi silný problém. Nicméně je řešitelný tou nejjednodušší cestou. Zakotvením pravidla do námi navrhované nové Ústavy, nejvyššího zákona jednou větou."Ilegální imigrant při zachování základního sociálního zabezpečení je do 7 dnů nekompromisně vyhoštěn do země odkud přišel nebo do země původu". "Legální migrant je povinen nekompromisně dodržovat právní řád České republiky. V případě porušení mu bude povolení k pobytu zrušeno a bude neprodleně vyhoštěn do 7 dnů do země odkud přišel nebo do země původu". Viz návrh nové Ústavy níže....


Občanské Referendum - A Dost!!! Republiku zpátky občanům Součást Volebního programu občanského hnutí Referenda ČSR Článek č.2 - návrhu nové Ústavy


Zaručená práva

a) Každý cizí člověk nacházející se na území České republiky ilegálně má omezena svá lidská práva pouze na ochranu bezpečí svého života, zdraví a zajištění základního životního a sociálního minima do doby vyhoštění nejdéle do 7 dnů.(nekompromisní postoj k ilegálním migrantům, řeší jedním odstavce všechny problémy s muslimy i ne-muslimy a jasně deklaruje postoj k této otázce)

b) Každý cizí člověk dočasně a legálně nacházející se na území České republiky jako host má zaručena svá lidská práva, na svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na svůj majetek a svobodné nakládání se svým majetkem, na ochranu bezpečí svého života, zdraví, majetku a základní zdravotní péči. Podmínkou je dodržování zákonů ČR. Pokud je poruší, bude vyhoštěn podle článku 2/ odst. A.(každému, kdo legálně vstoupí na území státu se zaručuje totéž, co chceme my, aby bylo v zahraničí zaručeno nám)

c) Každý cizí člověk žijící s povolením nebo právem původu na území České republiky má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, dostupnost zdravotní péče, vzdělání a kultury. Podmínkou je dodržování zákonů ČR. Pokud je poruší,bude vyhoštěn podle článku 2/odst.A.

d) Každý občan České republiky má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, své dědictví, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, zdarma bez výjimek na plnou zdravotní péči, důchod a podporu v nouzi, náklady na vzdělání do 18 let, vzdělání a dostupnost kultury, práva volit a být volen a povinnost bránit tuto zemi, Ústavu a stát.(plná práva občana)

e) Omezení lidských práv je možné pouze v rozsahu a způsobem, stanoveným touto Ústavou a to v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu, odsouzení z trestného činu, v případu obecného ohrožení, ohrožení Ústavy, této země a státu a jeho uspořádání. (žádný zákon ani vyhláška jako nižší právní norma pod Ústavou, ani státní správa nesmí Ústavní práva občanů omezovat)