Novomanželská podpora rodiny

22.06.2020


PODPORA RODINY

Rodina je základ státu platí a u občanského státu to platí dvojnásob. V tomto programovém bodu se zaměřujeme zejména na tu část, kterou jsme pojmenovali "novomanželská rodina". Tato oblast není jen o uchování populace, tedy přírůstky porodnosti národa, obyvatel. Je zaměřena na tradiční chápání rodiny jako celku, které nejen rodí děti, ale též má podmínky pro řádnou výchovu, tradiční a morální hodnoty. Náš program vychází z jasného stanoviska plné podpory mladým rodinám, které plní společenskou a národní funkci. Uvádíme ji rovnou v paragrafovém znění návrhu do budoucích zákonů....


Návrh Referenda ČSR do nové Občanské Ústavy a zákoníku Hlava (#)


Podpora rodiny §1

(1)Definice - Rodinou se rozumí tradiční rodina složená v manželském svazku z muže, ženy, dětí a osob v péči rodiny, respektující tradiční společenské hodnoty, řádně vychovávající své děti, pečující o své rodiče a příbuzné a žijící spořádaným životem, čímž se rozumí respekt a dodržování občanské Ústavy a zákonů.

(2)Podporou rodiny státem se rozumí občanské výhody, které stát poskytuje rodinám a příslušníkům ve společné domácnosti.

(3)Právo na podporu rodiny státem má rodina, která dodržuje ustanovení § 1 odst. 1.


Porodné §2

(1)Stát poskytne rodině, která přivede na svět dítě do rodiny, porodné ve výši (100.000,- Kč), které je určeno na pořízení základní dětské a rodinné výbavy. Porodné nesmí být zneužito na žádný jiný účel. V případě zneužití k jinému účelu je povinna rodina porodné vrátit.

(2)Porodné není omezeno věkem rodičů ani délkou trvajícího manželství.


Novomanželská půjčka §3

(1)Stát poskytne novomanželům půjčku na zřízení základních potřeb rodiny k pořízení pronájmu a vybavení bytu a dalších potřeb k bydlení ve výši 400.000 Kč bezúročně.

(2)Stát stanoví podmínky splácení novomanželské půjčky za takových podmínek, aby je rodina byla schopna splácet a to na dobu 15 roků.

(3)O novomanželskou půjčku lze požádat pouze po uzavření manželství a to do 6 měsíců po uzavření manželství. Věk novomanželů není omezen.

(4)Kdo se svobodně rozhodne žít ve společné domácnosti bez manželského svazku, bez závazků a povinností řádné výchovy a péče o rodinu na novomanželskou půjčku nárok nemají.

(5)Je na svobodném rozhodnutí a zvážení, zda osoby zakládající společnou domácnost chtějí státní podporu za těchto podmínek či nikoliv.


Odměna za řádnou výchovu a péči o rodinu §4

(1)Rodina, která bude žít řádným životem a vychovávat své děti po dobu 15 let od doby uzavření novomanželské půjčky a splatila novomanželskou půjčku, má nárok na vrácení novomanželské půjčky(400.000,- Kč) a odměnu ve výši 100%, ve výši (400.000,- Kč).

(2)Rozvedená a rozpadlá manželství ztrácí nárok na vrácení a odměnu, vzhledem k tomu, že nebyla dodržena podmínka řádné výchovy a péče o rodinu.

(3)Rodiny, ve které některý ze členů rodiny spáchal trestný čin, za který byl pravomocně odsouzen ztrácí nárok na vrácení a odměnu, protože to je podmínka řádné výchovy v rodině pro vrácení a odměnu.


Trvalá podpora státu §5

(1)Veškeré další podpory státu jsou zajištěny občanským důchodem každému od narození až do úmrtí ve výši 25.000,- Kč/měs. Jednotně.

(2)Vztahy upravující občanský důchod jsou upraveny v Hlavě (#) Občanský důchod)


Pohřebné §6

(1)Stát vynakládá při úmrtí občana na pohřeb zemřelého pohřebné. Zemřelá osoba je pochována na náklady pohřebného, které vyplácí stát.

(2)Stát zemřelému vyplatí na občanský účet 1 občanský důchod navíc, po úmrtí jako pohřebné. Úmrtím přebírá notář správu občanského účtu zemřelého jako součást dědictví a z tohoto účtu proplatí pohřeb.

(3)Pohřeb nezaopatřené osoby zemřelého bez péče rodiny, příbuzných nebo osob pečujících ve společné domácnosti zajišťuje notář podle standardů stanovených státem.

(4)Pohřeb zaopatřené osoby zemřelého v péči rodiny, příbuzných nebo osob pečujících ve společné domácnosti zajišťuje notář podle standardu rodiny nebo osob, u kterých byla zemřelá osoba v péči, na náklady pohřebného. Navýšení nákladů hradí rodina nebo osoby, u kterých byla zemřelá osoba v péči, případně notář z dědictví.


info@referendum-csr.cz REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM tel. 728 279 284§3

OBNOVA PRÁVA A SPRAVEDLNOSTIPrávo a spravedlnost je základní pilíř důvěry ve stát a ve veřejnou správu. Právo a spravedlnost je obecnýpojem, který vnímá každý, je součástí našeho života a součástí řešení problémů, součástí systému ve kterémžijeme.Právo a spravedlnost je vykonáváno nástroji ktomu určenými ...(1)společenskými morálními hodnotami(2)zakotvením vnejvyšším zákonu a to vÚstavě(3)zakotvením vzákonech, které upravují podmínky těchto pojmů(4)výkonem státní správy, policie a justice(5)výkonem postihů za porušení zákonů a pravidel(6)osobním přístupem a výkonem právaTyto věci vytváří celkový výsledek voblasti práva a spravedlnosti. Pokud se obecný pojem a podstata práva aspravedlnosti rozejde se skutečností a výše uvedenými body, stále se to sice jmenuje právo a spravedlnost,nicméně právo a spravedlnost to není, protože bylo ovlivněno množstvím faktorů, které to skutečné právo aspravedlnost znásilní ve prospěch jedinců, skupin, vládnoucích skupin, ve prospěch prospěchářů, osobníchzájmů, osobního majetku nebo politického zájmu.Výše uvedené body způsobu uplatnění práva více méně fungují, pokud se zákony a právo dodržují.Podmínkou celého procesu aleje, aby zákony byly obecně řečeno správné, potřebné a sledovaly společenskémorální hodnoty.Celý proces ale přestává fungovat, když jsou zákony špatné, je jich mnoho, nesledují společné morálníhodnoty a základní principy a posluhují zájmovým skupinám pro úplně jiné cíle, než je společný obecnýveřejný zájem. Zákon sice zůstává nadále zákonem, ale jeho vymáhání je vpodstatě zločinem proti původnípodstatě práva a spravedlnosti, tedy křivdou a proti veřejnému zájmu, fašismem vlády zájmových skupin,které se zmocnily nejen tvorby zákonů, ale i výkonu práva. PROGRAM - REFERENDUM ČSRwww.referendum-csr.cz | info@referendum-csr.cz REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮMtel. 728 279 284Jak ztoho bludného kruhu současného znásilnění práva a spravedlnosti ven? ...Zákonů má být co nejméně a musí jim rozumět každý. Je třeba tedy opravit právní řád, zrušit všechnynesmyslné zákony, které tam zapracovala lidská hloupost, zájmové, zákonodárné, justiční, lobbistické a jinémafie.(1)Je třeba znovu vytvořit a stanovit společenské morální hodnoty, které mají vytvářet společensképrostředí, ve kterém žijeme.(2)Tyto morální společenské hodnoty je třeba zakotvit do nejvyššího zákona, Ústavy, kde je nezbytnézakotvit i vymahatelnost a odpovědnost za porušení Ústavy a stanovených hodnot.(3)Zákony mají vco nejmenší míře a srozumitelně pro každého jasně stanovit ochranu zakotvenýchspolečenských hodnot, uvedených vÚstavě.(4)Výkon práva prostřednictvím státní správy, policie a justice musí být prováděn tak, aby skutečněchránil všechny vztahy vÚstavě a zákonech, rovným způsobem pro každého a proti komukoliv, kdoby je chtěl porušovat. Významy „pro každého“ a „proti každému“ rovným způsobem jsou při tomvelmi podstatné.(5)Výkon postihů za porušení zákona musí být účinný, spravedlivý vůči všem a žádné zájmy jednotlivcůnebo zájmových skupin nesmí být důvodem pro porušení účinnosti výkonu práva a spravedlnosti.(6)Osobní přístup k tvorbě a výkonu práva se musí opírat o ty první morální hodnoty, které jsoubezpodmínečně nutné ke spravedlivému výkonu. Pokud výkon práva selže, musí mít každý občanrovné právo bránit si svá práva sám a nikdo mu je nesmí upírat.Stát není vlastníkem jednotlivých občanů, ale je službou občanům. Proto ale musí fungovat tak jak má, jak jenavržen a pro ty cíle, pro které byl vytvořen. Je třeba nekompromisně hlídat, aby se stát nezměnil jakopřevrácená mince vdiktátora, občana si jako otroka nevyvlastnil a nezačal diktovat vztahy a zájmy veprospěch jiné síly nebo moci proti občanům státu. Občan musí mít právo takové zvrhlosti zastavit avypořádat se snimi takovými prostředky, které budou nezbytně nutné a účinné.Je a musí být rizikem zločinců, kteří se chtějí státu neustále zmocňovat ve svůj prospěch na úkor občanů.Pseudo-humanita není ani funkční, ani na místě. Proto platí jednoduchý vzorec na řešení a opravu ...„Když je něco špatně, je třeba to opravit. Kopravě je třeba vědět co chceme, stanovit jak to opravímedosáhneme a celý proces, opravu, provést a důsledně potrestat ty, kteří stát, právo a spravedlnost zneužili.Celý proces musí ale přinést zlepšení, nikoliv destrukci „. Je tedy nutné ...(a)připravit novou ústavu a zákony(b)vyhrát volby zákonodárnou většinou(c)provést reformu státuOtázkou zůstává, zda jsme schopni porazit politické a zájmové mafie, které se zmocnily státu? Odpověď jeano, jsme toho schopni, stačí u voleb rozdat hlasy občanskému reformnímu programu vtakovém počtu, abydosáhl na zákonodárnou většinu. Prostě a jednoduše vyhrát a potom splnit, co