Kdo jsou mahátmové? (velké duše)

23.11.2021

V současné dobĕ na Zemi vládnou rákšasové. Rákšasové jsou lidožrouti, kteří pojídají vlastní syny pro uspokojení svých smyslů. Byly vytvořeny velké vládní systémy, aby ničily mnoho lidí pro uspokojení smyslů různých rákšasů, aniž by si uvĕdomili, že tímto způsobem jejich smysly nebudou uspokojeny nikdy. Rákšasové jsou ale přesto připraveni obĕtovat cokoliv, jen aby uspokojili své rozmarné touhy. Pro obyčejné lidi je velice tĕžké pochopit skutečnou situaci, neboť jsou příliš okouzleni hmotnou civilizací. Kdo tedy může porozumĕt? Lidé s velkým srdcem. Mahátmové, protože chápou, že "vše patří Bohu    -    a já Mu patřím také."

Takoví mahátmové nejsou pod vlivem hmotné přírody (mahātmānas tu māṁ pārtha daivīṁ prkṛtim āśritāḥ). Bůh je veliký a mahátmovo srdce se také zvĕtšuje tím, že slouží velkému. Mahátmá není titul politického vůdce. Nikdo nemůže být zvolen za mahátmu hlasováním. Vlastnosti a povaha mahátmy jsou popsány v Bhagavad-gítĕ: mahátmá je ten, kdo se odevzdal vyšší energii Pána. Všechny energie patří Nejvyššímu Pánu a On nedĕlá rozdíly mezi duchovní a hmotnou energií, avšak pro podmínĕnou duši, která je v okrajovém postavení mezi hmotnou a duchovní energií, rozlišování existuje. Mahátmové tomuto rozdílu rozumí, a proto se odevzdávají duchovní energii (daivīṁ prakṛtim).

Službou velkému se mahátmové také stávají velkými a ztotožňují se s vyšší energií: ahaṁ brahmāsmi, "jsem Brahman    -     duše". To však neznamená, že se nafouknou a myslí si, že jsou Bůh. Ten, kdo dosáhne Brahmanu, musí projevit své činnosti v Brahmanu. Duše je činná a dosáhnout Brahmanu neznamená přestat jednat. Brahman je duchovní a tato hmotná tĕla jsou živá jenom díky tomu, že Brahman je v nich. Jestliže jsme činní navzdory našemu spojení s hmotnou přírodou, budeme snad nečinní, až se očistíme od hmotného znečištĕní a realizujeme svou vlastní totožnost s Brahmanem? Realizovat "já jsem Brahman" znamená zapojit se do duchovních aktivit, neboť jsme duše, a jsme činí dokonce i v případĕ, kdy jsme znečištĕní hmotou. Realizovat Brahman neznamená být naprosto prázdný, ale obnovit svou identitu ve vyšší podstatĕ    -    ve vyšší energii s vyššími činnostmi. Stát se Brahmanem znamená zcela se vĕnovat oddané službĕ Pánu. Tak mahátmá rozumí, že má-li být nĕkomu prokazována služba, pak jedinĕ Kršnovi a nikomu jinému. Tak dlouho jsme sloužili svým smyslům    -    nyní bychom mĕli sloužit Kršnovi.

Neexistuje žádný důvod končit se službou, neboť jsme ke službĕ určeni. Existuje snad nĕkdo, kdo by nesloužil? Zeptáme- li se prezidenta: "Komu sloužíte?", odpoví, že slouží své zemi. Nikdo se nevyhne službĕ. Službu nemůžeme zastavit, avšak mĕli bychom ji nasmĕrovat z iluze zpátky do skutečnosti. Jestli to udĕláme, stanou se z nás mahátmové.


 Rája vidyá (Královské poznání)

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda