Dopis ministrovi zdravotnictví

04.12.2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Palackého náměstí 375/4

128 00 Praha 2

Věc:dotaz

Vážený pane ministře,

V Listině základních práv a svobod v č.2 odst.3 (dále jen Listina) se uvádí:,,Každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (např. nechat se očkovat proti covidu 19). V čl.3 odst.3 Listiny je řečeno: ,,Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňovaní jeho základních práv (i právo na život).

Má-li každý právo na život (čl.6 odst.1 Listiny), a je-li v čl.6 odst.2 Listiny stanoveno, že nikdo nesmí být zbaven života, pak je nepochopitelné proč má být zavedena povinnost očkování vakcínou covidem 19, když tisíce lidí (např. v Evropě) byli po očkování covidem 19 zbaveni nejenom života. Je dále evidentní, že registrace vakcíny proti covidu 19 je v rozporu se zákonem o léčivech č.378/2007 Sb., který v § 3 odst.4 definuje:,, Nežádoucím účinkem humánního léčivého přípravku se pro účely tohoto zákona rozumí odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená..... Toto vymezení se nevztahuje na transfuzní přípravky. Nežádoucí účinky léčivých přípravků se rozlišují zejména na
a) závažné nežádoucí účinky, které mají za následek smrt, ohrozí život, vyžadují hospitalizaci nebo prodloužení probíhající hospitalizace, mají za následek trvalé či významné poškození zdraví nebo omezení schopností nebo se projeví jako vrozená anomálie či vrozená vada u potomků,
b) neočekávané nežádoucí účinky, jejichž povaha, závažnost nebo důsledek jsou v rozporu s informacemi uvedenými v souhrnu údajů o přípravku u registrovaného léčivého přípravku nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi, například se souborem informací pro zkoušejícího u hodnoceného léčivého přípravku, který není registrován......Je nepochybné, že vakcíny proti covidu 19 tyto nežádoucí účinky vyvolávají; jsou-li tyto nežádoucí účinky známy, pak zaráží realizace registrace této vakcíny Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle § 25 zák.378/2007 Sb. a podle nařízení EP a Rady /ES)č.726/2004 ze dne 31.3.2004, když tvrdě zasahují do ústavního pořádku České republiky a v konečném důsledku pak zasahují do Základních práv a svobod občanů, která jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná (čl.1 Listiny). Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám, abyste sdělil zda trváte na povinném očkování vakcínami covidu 19 a dále, abyste mi sdělil kolik lidí v České republice bylo očkováním postihnuto (právo na informace). Za Vaše sdělení předem děkuji.


(autor si nepřeje být zveřejňován)