Balarama - původní duchovní učitel

12.08.2022

BALARÁM - PŮVODNÍ DUCHOVNÍ UČITEL
Balarám je první osobní expanze Pána Krišny, Nejvyššího Pána. Všechny ostatní inkarnace pocházejí z Něho. V zábavách Krišny je jeho starším bratrem, se kterým se ve Vrindavanu baví tím, že pasou krávy jako obyčejní chlapci. Balarám má v ruce pluh a hůl a je známý svou velkou mocí.
Bala v překladu ze sanskrtu, znamená "moc". Balarama zosobňuje sílu, se kterou člověk může přiblížit Krišnovi. Není to fyzická síla, ani síla mysli. Říká se, že není možné dosáhnout duchovního světa, dokonce ikdyž se pohybujeme rychlostí myšlenky. Tak jaká materiální síla v tom může pomoci? Není to možné materiálním způsobem. Duchovní síla, kterou Pán Balarama dává, je touha sloužit Bohu a chuť této služby. V podstatě je duchovní radost (Rama) jedinou silou (Bala), která nás může inspirovat k tomu, abychom se zřekli takzvaných požitků hmotného světa.
Radost z duchovního života spiočívá ve službě ostatním. V materiálním světě není služba komukoliv z definice považována za prestižní. Naopak, každý se snaží být "na vrcholu", aby nikoho nemusel poslouchat. Ale v duchovní oblasti je služba nejvyšším principem, protože ona přináší to největší potěšení. A Balarám tomu jde příkladem. Zjevená písma dále uvádí, že Balarám se od Krišny liší pouze barvou jeho těla. Krišna má barvu temného bouřkového mraku (Shyama) a Balarama má barvu křišťálu. Ve všem ostatním jsou si rovni. Balarama však z lásky ke svému bratru dobrovolně sestupuje do "podřízené" pozice.
Krishnadas Kaviraj Goswami píše, že Balarama slouží Krišnovi ve třech náladách: jako starší bratr, jako jeho přítel a jako osobní asistent. Dělá vše proto, aby Krišnu potěšil - tak, jak to Krišna v tuto chvíli chce. Je dokonalý služebník Boží protože zaujímá pozici, ve které ho Bůh chce mít. Balarám je původní duchovní učitel, protože nás učí jak bychom měli sloužit Pánu, aniž bychom se připoutávali k jakékoliv situaci - ať už v duchovním či hmotném světě, v nebi nebo v pekle, v roli seniora nebo juniora...
Každý duchovní učitel je obdařen energií Pána Balaramy. Stejně tak jako Balarama zabíjí démony ve svých pozemských hrách, duchovní učitel ničí anarchii v našich srdcích, podstatu hříšných tužeb. Nemůže nám dát vedení skrze zrcadlo srdce, ale jen když je toto zrcadlo zcelá čisté. Guru pomáhá žákovi s odstraněním vnitřních nečistot. Pokud se pokusíme přiblížit ke Krišnovi sami, jeho iluzorní energie Maya nás oklame. Svede nás na scestí falešnými myšlenkami. Není možné se osvobodit z toho chaosu opakovaného rození a smrtí jiným způsobem. Potřebujeme člověka, který nám vhodí záchranné lano. Proto je "živý" guru tak důležitý. Jen on, který jde ve stopách Pána Balaramy, očistí naše srdce od těch nejprochytnějších" anarth - které v sobě nikdy neuvidíte. Proto nám také říkal Ježíš já jsem ta cesta, skrze mě k Otci dojdete.
Srila Bhaktivinoda Thakur dále vysvětluje, že Dhenukasura, první z démonů zabitých Balaramou, ztělesňuje hrubý materialismus, tedy přístup, kterým měříme Boha podle našeho měřítka dobrého-zlého, líbí-nelíbí. Pouze duchovní učitel nám může vysvětlit skutečnou povahu Krišnových zábav, my nikdy svojí znečišťenou myslí nepochopíme zcela jejich účel.
Démon jménem Pralambasura ztělesňuje chtíč a chamtivost. Stejně jako sebeklam. Stejně tak jako Pralambasura na sebe vzal podobu pasáčka, tak hmotný chtíč a chamtivost se mohou převléknout za duchovní touhy. Takovou "službu Bohu" můžete dělat desítky životů - ale nikdy nemůžete dosáhnout čisté lásky k Němu. Tak jako Balarama nějakou dobu nesl na bedrech Pralambasura, tak Guru také může přijmout takovouto službu od nás - ale pouze na krátkou dobu. Potom nás svou duchovní silou donutí opustit pokrytectví a začít sloužit Krišnovi čistý, způsobem.
Další "démon" zabitý Balaramou byla gorila Dvivida. Ona byla kdysi jedním z nejlepších služebníků Pána Rámačandry, inkarnace Pána v podobě dokonalého krále, který zde byl na Zemi před 2 miliony lety. Tento Rámův služebník přinesl obrovské hory a pomohl postavit most na Lanku, jehož zbytky jsou vidět z letadel dodnes. On se však pyšnil svou silou a začal se považovat za nejlepšího z věrných služebníků Páně. Obzvlášť neměl rád Lakshmana (Balarama) říkal si:"Je tak blízko Rámovi, ale proč on? "Tohle je přesně jedna z urážek, která může způsobit pád oddaného i z vysoké duchovní úrovně -"chození po hlavách" Jeho služebníků.
A Romaharšan Suta, kterého Balarama zabil téměř na konci Svých pozemských her, a nebyl vůbec démon. Naopak, Vyasadeva poté, co rozdělil Védy na části, pověřila Romharšana, aby lidem vysvětlil Puranu a Itihasu. Mnoho mudrců se sešlo v lese Naimisharanya, aby si vyslechli tato vysvětlení. Spokojený s Romaharshanou, požehnal mu na dlouhý život. Když však Pán Balarama přišel do Naimišarany, pyšný lektor ani nevstal z vyasanu, aby Jej pozdravil, coby původního duchovního učitele. Jakou hodnotu má tedy poznání posvátného písma, vysoká pozice, dobrá karma - pokud se člověk staví nad Guru a Vaišnavy? A ještě více - výš než Bůh sám! Srila Prabhupada píše, že v takovém případě jsou všechny lidské ctnosti jako drahokam na hadí hlavě - smrtelný podvod.
Říká se, že s démony zabitými Krišnou se dá vypořádat vlastním úsilím na duchovní cestě, ale ty zabité Balaramem mohou být zabiti pouze z vnějšku - prostřednictvím duchovního učitele. Tyto nečistoty srdce však nevidíme my sami, proto je přijetí duchovního učitele základním principem duchovního života.
Milostí Pána Balaramy můžeme odstranit všechny překážky na své cestě a aniž bychom byli vyrušováni našimi vnitřními nepřáteli v srdci, plně vychutnávat oddanou službu Pánu v jedné z pěti láskyplných stavů. Krišna přichází pouze tam, kde Balarama už připravil vše, aby mu takto lépe sloužil. V tento den zjevení Pána Balaramy se postíme dopoledne a můžeme se modlit především Mahámantrou Hare Krišna, která je žádostí naší duše o službu Pánu.