Svatý Václave, vévodo země České, nedej zahynouti nám, ni budoucím


Prostudujte prosím bedlivě tyto stránky, uvažujte a poté konejte vy sami jak uznáte, že je třeba konat..
Osvícená hierarchie, kterou představujeme, je pokorným návrhem duchovní renesance společnosti, principiálně vycházející z osvícená monarchie. Původního čistý význam monarchie znamená osvícená, nikoliv mocenská jak tomu je v případě například dnešních Habsburků jejichž snahy jsou čistě politicko-mocenské.

Funkce osvícené monarchie je mnohem důležitější než si lidé myslí, jelikož zajišťuje zachování lidské rasy jako takové. Historie je záměrně zmanipulovaná, tudíž není to od nás jen nějaká ego póza aristokracie, je to přirozená věc, kdy svatí králové chrání a předávají Svatý Grál, čímž je Královské  poznání, poznání o stvoření a smyslu života (Raja Vidya) a ty které toto učení představují, jelikož to je to nejcennější v životě určené v prospěch zdravého vývoje každého. Toto je smysl a význam našich legií.

Každá planeta se pohybuje pevně po své stanovené dráze, jinak vzniká chaos, stejně tak Bůh dal lidem koncept ideálního fungování zde na Zemi a mnoho a mnoho a dalšího je třeba sdělit a opět zavést. Když pozorujeme dění okolo, každý řeší jen část, anebo symptom problému, však nemá funkční řešení, maximálně dočasné záplaty, my jdeme v naší myšlence k nejhlubším kořenům, ty léčíme a obnovujeme abychom jako lidstvo mohli znovu opět růst vzhůru ve prospěch všech bytostí na planetě a nejen v podobách lidských.

Samozřejmě rádi podporujeme a podpoříme národovce kteří vědí, že existuje Bůh a chystají se tvořit v souladu s jeho vůlí, protože už konečně pochopili a přijmuli omyl čistého materialismu. Jinak je totiž úplně lhostejné jaký systém zrovna je, jak mu kdo říká a jaká skupinka mocichtivých materialistů jej zrovna řídí, jestli si říkají sionisté, komunisté, demokraté, nacionalisté nebo monarchisté je úplně jedno, protože jejich jednání se míjí se smyslem lidské podstaty a vždy končí fiaskem. Řešit totiž jen současnou nespokojenost na geopolitické a hospodářsko ekonomické úrovni bez hlubokého pochopení smyslu života a na základě něj vybudovat koncept řízení zdaleka nestačí.

Jasný koncept řízení společnosti máme, máme i koncept voleb a způsob oslovení lidí, tento koncept v historii světa vždy fungoval a nakonec lidem nezbude než jej znovu ustanovit, není třeba znovu objevovat Ameriku. Co je třeba, tak je vsunout koncepci věčných zákonů dharmy (zákonů vesmíru) do dnešních doby tak, aby byla pro lidi akceptovatelná. Jelikož však už dlouho žili ve snovém, iluzorním stavu řízení, nastavené na vykořisťování, nikoliv na synergickou spolupráci, připadá jim nereálná, to však nic nemění na našem .poslání zde nyní. Toto je podstata a smysl naší práce. Ti, kteří chtějí tvořit nový systém, ale nemají o principu dharmy ponětí, neuspějí v pravém slova smyslu, ikdyby dokázali přesvědčit lid o jejich vlastním novém modelu který postrádá vědomí Boha, přijdou opět ty samé problémy a nevyhnutelný pád, jako se to v historii již nesčetněkrát stalo.

Pokud lidem současnosti omyl slepé uličky materialismu dojde nyní, za deset, sto anebo tisíc roků je otázka. Je to jako s řekou, můžeme stokrát změnit její tok, narovnávat jí, vymýšlet jak se zrovna hodí a vést jí kam nás napadne k různým našim účelům, ale ona se časem zase vrátí do svého původního koryta v době kdy už tady dávno nebudeme, to je třeba znát a jednat podle toho, neztrácet lidskou energii a čas nesmyslně a nerespektovat trvalé zákonitosti. Toto je naše nálada, návrat k původnímu trvalému, ke spokojenosti všech. Nabízíme tudíž spolupráci, vědění, podporu a směrování, záleží jen na lidech až se zastaví a začnou hlouběji uvažovat, na ně se čeká. Možná je současná vyhrocená situace dokáže rychle probudit, poté se dá budovat ne jen s nadšením, ale také s moudrostí a bez zbytečných chyb, které by znovu opět v budoucnosti znamenali ztrátu svobody a rozvoje lidských bytostí.


Ke kořenům


Sv. Václav je nejvýznamnější český světec, patron celé země a tedy i nás všech, kteří v jeho dědičné zemi žijeme.

Sv. Václav byl a je český kníže a významný evropský panovník, známý svým diplomatickým a mírovým způsobem vlády. Zemřel v mladém věku smrtí mučedníka, byl zabit ve Staré Boleslavi, kde se dodnes odehrávají hlavní oslavy svátku sv. Václava - Národní svatováclavská pouť, kam se sjíždějí lidé z celé země.

Úcta ke sv. Václavovi je základem naší zemské identity napříč stoletími i společností - svatováclavská koruna, svatováclavská korouhev, svatováclavský chorál, obliba svatováclavských poutí, posvícení i zábav.

Otec vlasti - Karel IV. dokonce ustanovil sv. Václava věčným panovníkem. Všichni čeští králové jsou tudíž pouze zástupci Václava - věčného panovníka