Duchovní renesance národa Česko-Moravsko-Slovenského

Svatý Václave, vévodo země České, nedej zahynouti nám, ni budoucím


Měřítkem národa není to, jakým je, ale to, co považuje za překrásné a opravdové, a po čem touží. "Pokud existuje SMYSL ŽIVOTA, překračující hranice uspokojování fyziologických a běžných životních potřeb, a JE VŠEM SPOLEČNÝ, jedná se o nácii. Pokud ne, jedná se jen o zástup jedinců, kteří mluví jedním jazykem, mají (zatím) společné území, stejné zvyky a další prvky kultury, ale nejsou nácií. V takovém případě jde o pseudonárodní lumpen, který je odsouzen buď najít svůj smysl života, nebo se propadnout do historické minulosti, stát se "etnografickou surovinou" pro zformování jiných nácií nebo vymřít v procesu degradace společně s tou nanicovatou kulturou, jejímž je nositelem."

 F. M. Dostojevskij


  • Jelikož co je svět světem existují lidé s nízkou povahou a existují lidé čestní a spravedliví, existuje také přirozeně Bohem daný systém, který nedovoluje aby lidé s nízkou povahou byli kdy u moci. O tomto celém je Československý projekt Svatováclavských legií, který lidi sdružuje a vychovává k cnosti, oběti a charakteru, což jsou jediné správné a možné kvalifikace k tomu jednoho dne vést celý národ po cestě jak duchovního tak materiálního blahobytu. Taková je naše idea a vize, kterou postupně naplňujeme. Demokracie nerozlišuje charakter člověka, umožňuje i darebákům a podvodníkům získat moc, proto je třeba jí jako systém pro správu Země jednou pro vždy zavrhnout. To je první věc, kterou je třeba začít.


  • Navzdory skutečnosti, že destruktivní síly na této planetě dokázaly způsobit hromadný chaos, nemůžeme na ně svádět veškerou vinu za své potíže. Naším největším nepřítel není ve skutečnosti nějaký vnější démon, ale naše vlastní chatrná konstituce. Jinými slovy, negativní síly nad námi mohou získat kontrolu pouze do té míry, do jaké se jejich vlivu otevřeme.
  • Chod společnosti je souhrnem činností jednotlivců, kteří tuto společnost tvoří. Proto když shledáváme v chování společnosti nedostatky, jestliže uvnitř našich společenství pozorujeme všeobecný rozklad hodnot, naší první reakcí by mělo být, že budeme přemýšlet sami o sobě. Musíme podrobně prozkoumat své vlastní chování a zásady a opravdově prověřit své vztahy s lidmi kolem nás. Nemůžeme se vypořádat s úpadkem společnosti, aniž bychom zvážili, jak každý z nás prostřednictvím svých každodenních činností dovoluje, aby sám byl součástí tohoto systému.


  • Svatováclavské legie jsou určeny pro lidi s rozšířeným vědomím, tendencí ustanovit všeobecné blaho pro ostatní a přinést světu světlo Pravdy. Zde také naleznete odpovědi na vaše otázky, inspiraci a sílu k tomu, aby jste se stali světlem světa, kterým původně jste.

Nejsou určeny pro zatvrzelé materialisty, spekulanty a novodobé "ezoteriky."


"Historie je záměrně zmanipulovaná. Ve skutečných dějinách lidstva je přirozená a nezbytná věc, že Svatí králové chrání a předávají dalším generacím Svatý Grál, čímž je poznání o stvoření a smyslu života a ty které toto učení představují, jelikož to je to nejcennější v životě určené v prospěch každého člověka na Zemi."DUCHOVNÍ BOJ

Když některé mírumilovné a jemné duše poprvé slyší o duchovním bojování, bývají tímto pojmem odrazeny. Toto slovní spojení se jim zdá být neslučitelné. Může být pravý spiritualista násilný? V doslovném překladu je duchovní boj násilný málokdy, avšak spiritualisté se musejí vědomě bránit agresivním útokům a skrytému ovlivňování, jež mají za cíl pokřivit jejich identitu. Opravdový spiritualista musí bojovat jen proto, aby unikl zničujícímu pohlcení lavinou neustále vzrůstající bezbožnosti a materialismu, jež rychle zaplavují svět. Skuteční spiritualisté se proto musí zapojit do bitvy, jinak bude svět okraden o naše duchovní dědictví.

Naše pravá identita spočívá v tom, že jsme věčné bytosti a důležité je, abychom jako věčné bytosti přemýšleli a jednali. Musíme mít na paměti, že každá osoba hraje svoji roli v celkové energii této planety. Můžeme si tedy zvolit, že uděláme něco pozitivního a nějakým podstatným způsobem svět změníme, anebo můžeme nečinně přihlížet a čekat, zatímco se pomalu staneme produktem narůstající agresivity a hrubosti tohoto hmotného světa.Abychom žili skutečně nenásilný život, musíme pochopit a vstřebat typické znaky duchovního bojovníka prostřednictvím studia a úsilí v duchovní praxi.

Naším cílem je předat vám nástroje, které potřebujete pro přípravu na 21.století. Pokud se domníváte, že nejsou tyto pomůcky pro vás vhodné, nepoužívejte je, uvědomte si však prosím, že lidstvo je ve svízelné situaci. Musíme pochopit, že jsme ve stavu podobném válce a naučit se jakým způsobem se bránit. Musíme znát jak zlepšit svou odolnost a jak se potýkat s každodenními negativními vlivy věku Kali, jinak začneme být náchylní ke snadnému podléhání útokům systému materialistů.

Jestliže jste připraveni spojit všechny oblasti svého vědění do jediné síly v zájmu spravedlnosti, pak jste vyslyšeli výzvu k boji. Pokud zatím nejste hotovi nést pochodeň duchovního bojovníka na plný úvazek, přejeme vám úspěch ve všech vašich soubojích a vězte, že znalost nástrojů, které vám předáváme, vám i tak přinese velký užitek...


Nyní je čas učinit revoluci vědomí, což je podstatné a tu musí učinit každý z lidí sám za sebe. Měnit vlajky, vlády nebo státní zřízení bez tohoto uvědomění a následné vnitřní práci, nepřinese žádný užitek nikomu. Stávající systém poběží neohroženě dál v módu několika  podvodníků v pozadí a mnoha  věčně překvapených podvedených, což je logický důsledek našeho vlastního nezájmu o hledání a realizování hlubších pravd života.


Stávající systém nás záměrně udržuje v nevědomosti ztotožňování se s tělem. Propagují toto ztotožňování na všech kanálech rádia a televize, na každé reklamě, na všech dálnicích a v každé škole ve všech městech a vesnicích. Jsme velmi snadno ovládáni, pokud se ztotožníme s tělem. Duchovní já je plné energie a síly. Chtějí nás ale kontrolovat a proto zajišťují, aby naše mozky přijali tuto falešnou tělesnou identitu. Učíme se věřit, že jsme toto tělo. Následně se stáváme závislými na požitcích smyslů, tím ztrácíme mentální i fyzickou sílu a tak jsme lehce ovládáni. Ti, kdo ovládají zdroje smyslového požitku, ovládají nás. Prvním krokem k osvobození se ze systému je vzdát se naší závislosti na smyslech a to můžeme udělat jedině tehdy, jestliže hluboce porozumíme tomu, že nejsme tato těla. Toto poznání je naše zbraň, s jejíž pomocí se můžeme prosekat z pout tělesné identifikace a osvobodit se z otroctví smyslů.


Jinak je totiž úplně lhostejné jaký systém zrovna je, jak mu kdo říká a jaká skupinka mocichtivých materialistů jej zrovna řídí. Jestli si říkají sionisté, komunisté, demokraté, nacionalisté, socialisté nebo monarchisté je úplně jedno, protože jejich jednání se míjí se smyslem lidské podstaty a vždy končí fiaskem. Řešit totiž jen současnou nespokojenost na geopolitické a hospodářsko-ekonomické úrovni,  bez hlubokého pochopení smyslu života a na základě ní vybudovat koncept řízení nestačí.


Koncept řízení vybudovaný pouze na základě zvyšování  a uspokojování materiálních potřeb, bez přítomnosti žitého a vyzdvihovaného spirituálního a morálního aspektu lidského života je neúplný a tudíž je společnost používající tento nedokonalý koncept řízení z dlouhodobého hlediska odsouzena k jistému zániku.


Jelikož však už poměrně dlouhou dobu lidstvo spočívá ve snovém, iluzorním stavu řízení, nastavené na vzájemné vykořisťování, nikoliv na synergickou spolupráci, připadá mnohým tento původní koncept společnosti nereálný.


Ti, kteří chtějí tvořit nový systém, ale nemají o principu dharmy(vesmírných principů) ponětí, neuspějí nikdy v pravém slova smyslu. I kdyby dokázali přesvědčit lid o jejich vlastním novém modelu, který postrádá vědomí Boha, přijdou opět ty samé problémy a nevyhnutelný pád. Tak jako se to v historii již nesčetněkrát stalo.


Pokud lidem současnosti omyl slepé uličky materialismu dojde nyní, za deset, sto anebo tisíc roků je otázka. Je to jako s řekou. Můžeme stokrát změnit její tok, narovnávat jí, vymýšlet jak se zrovna hodí a vést jí kam nás napadne k různým našim účelům, ale ona se časem zase vrátí do svého původního koryta v době, kdy už tady dávno nebudeme. To je třeba mít na vědomí a jednat podle toho. Neztrácet lidskou energii a čas nesmyslně a nerespektovat dané, trvalé zákonitosti. ale přijmout je a sladit se s nimi.


Toto je naše nálada, návrat k původnímu trvalému, ke spokojenosti všech. Nabízíme tudíž spolupráci, vědění, podporu a směrování, záleží jen na lidech až se zastaví a začnou hlouběji uvažovat, na ně se čeká. Možná je současná vyhrocená situace dokáže rychle probudit, poté se dá budovat ne jen s nadšením, ale také s moudrostí a bez zbytečných chyb, které by znovu opět v budoucnosti znamenali nevyhnutelnou ztrátu svobody a stagnaci rozvoje lidských bytostí


Finanční příspěvek na podporu naší činnosti můžete zaslat na tento bankovní účet: 1511378018/3030 pod variabilním symbolem 108