Duchovní renesance národa Česko-Moravsko-Slovenského

Svatý Václave, vévodo země České, nedej zahynouti nám, ni budoucím


Měřítkem národa není to, jakým je, ale to, co považuje za překrásné a opravdové, a po čem touží. "Pokud existuje SMYSL ŽIVOTA, překračující hranice uspokojování fyziologických a běžných životních potřeb, a JE VŠEM SPOLEČNÝ, jedná se o nácii. Pokud ne, jedná se jen o zástup jedinců, kteří mluví jedním jazykem, mají (zatím) společné území, stejné zvyky a další prvky kultury, ale nejsou nácií. V takovém případě jde o pseudonárodní lumpen, který je odsouzen buď najít svůj smysl života, nebo se propadnout do historické minulosti, stát se "etnografickou surovinou" pro zformování jiných nácií nebo vymřít v procesu degradace společně s tou nanicovatou kulturou, jejímž je nositelem."

 F. M. Dostojevskij


Svatováclavské legie jsou určeny pro lidi s rozšířeným vědomím, tendencí ustanovit všeobecné blaho pro ostatní a přinést světu světlo Pravdy. Zde také naleznete odpovědi na vaše otázky, inspiraci a sílu k tomu, aby jste se stali světlem světa, kterým původně jste.

Nejsou určeny pro zatvrzelé materialisty, spekulanty a novodobé "ezoteriky."


"Historie je záměrně zmanipulovaná. Ve skutečných dějinách lidstva je přirozená a nezbytná věc, že Svatí králové chrání a předávají dalším generacím Svatý Grál, čímž je poznání o stvoření a smyslu života a ty které toto učení představují, jelikož to je to nejcennější v životě určené v prospěch každého člověka na Zemi."DUCHOVNÍ BOJ

Když některé mírumilovné a jemné duše poprvé slyší o duchovním bojování, bývají tímto pojmem odrazeny. Toto slovní spojení se jim zdá být neslučitelné. Může být pravý spiritualista násilný? V doslovném překladu je duchovní boj násilný málokdy, avšak spiritualisté se musejí vědomě bránit agresivním útokům a skrytému ovlivňování, jež mají za cíl pokřivit jejich identitu. Opravdový spiritualista musí bojovat jen proto, aby unikl zničujícímu pohlcení lavinou neustále vzrůstající bezbožnosti a materialismu, jež rychle zaplavují svět. Skuteční spiritualisté se proto musí zapojit do bitvy, jinak bude svět okraden o naše duchovní dědictví.

Naše pravá identita spočívá v tom, že jsme věčné bytosti a důležité je, abychom jako věčné bytosti přemýšleli a jednali. Musíme mít na paměti, že každá osoba hraje svoji roli v celkové energii této planety. Můžeme si tedy zvolit, že uděláme něco pozitivního a nějakým podstatným způsobem svět změníme, anebo můžeme nečinně přihlížet a čekat, zatímco se pomalu staneme produktem narůstající agresivity a hrubosti tohoto hmotného světa.Abychom žili skutečně nenásilný život, musíme pochopit a vstřebat typické znaky duchovního bojovníka prostřednictvím studia a úsilí v duchovní praxi.

Naším cílem je předat vám nástroje, které potřebujete pro přípravu na 21.století. Pokud se domníváte, že nejsou tyto pomůcky pro vás vhodné, nepoužívejte je, uvědomte si však prosím, že lidstvo je ve svízelné situaci. Musíme pochopit, že jsme ve stavu podobném válce a naučit se jakým způsobem se bránit. Musíme znát jak zlepšit svou odolnost a jak se potýkat s každodenními negativními vlivy věku Kali, jinak začneme být náchylní ke snadnému podléhání útokům systému materialistů.

Jestliže jste připraveni spojit všechny oblasti svého vědění do jediné síly v zájmu spravedlnosti, pak jste vyslyšeli výzvu k boji. Pokud zatím nejste hotovi nést pochodeň duchovního bojovníka na plný úvazek, přejeme vám úspěch ve všech vašich soubojích a vězte, že znalost nástrojů, které vám předáváme, vám i tak přinese velký užitek...


Nyní je čas učinit revoluci vědomí, což je podstatné a tu musí učinit každý z lidí sám za sebe. Měnit vlajky, vlády nebo státní zřízení bez tohoto uvědomění a následné vnitřní práci, nepřinese žádný užitek nikomu. Stávající systém poběží neohroženě dál v módu několika  podvodníků v pozadí a mnoha  věčně překvapených podvedených, což je logický důsledek našeho vlastního nezájmu o hledání a realizování hlubších pravd života.


Stávající systém nás záměrně udržuje v nevědomosti ztotožňování se s tělem. Propagují toto ztotožňování na všech kanálech rádia a televize, na každé reklamě, na všech dálnicích a v každé škole ve všech městech a vesnicích. Jsme velmi snadno ovládáni, pokud se ztotožníme s tělem. Duchovní já je plné energie a síly. Chtějí nás ale kontrolovat a proto zajišťují, aby naše mozky přijali tuto falešnou tělesnou identitu. Učíme se věřit, že jsme toto tělo. Následně se stáváme závislými na požitcích smyslů, tím ztrácíme mentální i fyzickou sílu a tak jsme lehce ovládáni. Ti, kdo ovládají zdroje smyslového požitku, ovládají nás. Prvním krokem k osvobození se ze systému je vzdát se naší závislosti na smyslech a to můžeme udělat jedině tehdy, jestliže hluboce porozumíme tomu, že nejsme tato těla. Toto poznání je naše zbraň, s jejíž pomocí se můžeme prosekat z pout tělesné identifikace a osvobodit se z otroctví smyslů.


Jinak je totiž úplně lhostejné jaký systém zrovna je, jak mu kdo říká a jaká skupinka mocichtivých materialistů jej zrovna řídí. Jestli si říkají sionisté, komunisté, demokraté, nacionalisté, socialisté nebo monarchisté je úplně jedno, protože jejich jednání se míjí se smyslem lidské podstaty a vždy končí fiaskem. Řešit totiž jen současnou nespokojenost na geopolitické a hospodářsko-ekonomické úrovni,  bez hlubokého pochopení smyslu života a na základě ní vybudovat koncept řízení nestačí.


Koncept řízení vybudovaný pouze na základě zvyšování  a uspokojování materiálních potřeb, bez přítomnosti žitého a vyzdvihovaného spirituálního a morálního aspektu lidského života je neúplný a tudíž je společnost používající tento nedokonalý koncept řízení z dlouhodobého hlediska odsouzena k jistému zániku.


Jelikož však už poměrně dlouhou dobu lidstvo spočívá ve snovém, iluzorním stavu řízení, nastavené na vzájemné vykořisťování, nikoliv na synergickou spolupráci, připadá mnohým tento původní koncept společnosti nereálný.


Ti, kteří chtějí tvořit nový systém, ale nemají o principu dharmy(vesmírných principů) ponětí, neuspějí nikdy v pravém slova smyslu. I kdyby dokázali přesvědčit lid o jejich vlastním novém modelu, který postrádá vědomí Boha, přijdou opět ty samé problémy a nevyhnutelný pád. Tak jako se to v historii již nesčetněkrát stalo.


Pokud lidem současnosti omyl slepé uličky materialismu dojde nyní, za deset, sto anebo tisíc roků je otázka. Je to jako s řekou. Můžeme stokrát změnit její tok, narovnávat jí, vymýšlet jak se zrovna hodí a vést jí kam nás napadne k různým našim účelům, ale ona se časem zase vrátí do svého původního koryta v době, kdy už tady dávno nebudeme. To je třeba mít na vědomí a jednat podle toho. Neztrácet lidskou energii a čas nesmyslně a nerespektovat dané, trvalé zákonitosti. ale přijmout je a sladit se s nimi.


Toto je naše nálada, návrat k původnímu trvalému, ke spokojenosti všech. Nabízíme tudíž spolupráci, vědění, podporu a směrování, záleží jen na lidech až se zastaví a začnou hlouběji uvažovat, na ně se čeká. Možná je současná vyhrocená situace dokáže rychle probudit, poté se dá budovat ne jen s nadšením, ale také s moudrostí a bez zbytečných chyb, které by znovu opět v budoucnosti znamenali nevyhnutelnou ztrátu svobody a stagnaci rozvoje lidských bytostí.Nesmíš zanedbat své svědomí. Měl bys bojovat jako voják, pro záchranu své země, svých lidí své cti. Prostředí půjde svou cestou. Může vypadat velice matoucí, ty mu však musíš čelit. Ať už je bitevní pole jakékoliv, musíš bojovat. Jinak nemáš víru ve vlastní věc. Nepokoje musejí přijít a my je musíme podstoupit, avšak i přesto musíme zůstat upřímní, musíme čelit potížím správným způsobem.

Přišli aby nás naučili jít správným směrem. Nyní se věci udály takovým způsobem, že musíme zkoumat sami sebe v každém okamžiku. Musíme se sami analyzovat. Sebeanalýza začala. Podstupujeme zkoušku. Co jsme nyní skutečně pochopili? Jednám správně nebo jen jako předvádění, šou navenek?

Nastal čas pro očištění, zdali jsme skutečnými studenty života anebo ne. Je naše sebepřijetí skutečné? Tento oheň to ukáže. Proto se nesmíme obávat žádných nepřátelských okolností. Krišna říká v Bhagavadgítě: "Šťastný kšatria touží po bitvě, které právě čelíš" špatný řemeslník se hádá se svým nářadím. Naše karma nám přišla čelit, obklopit nás a my se jí nemůžeme zbavit. Takové to nepokoje jsou výsledkem naší vlastní karmy, pocházejí z nás.

Takže se s ní nesmíme hádat, musíme s ní jednat správně. Každý se musí ptát sám sebe: Kde to jsem? Jaká je má skutečná potřeba? Jak mnoho toužím po pravé věci? Všechny tyto věci se projeví a zveřejní. Pro naše praktikování, pro náš pokrok jsou všechny tyto potíže zapotřebí, jinak nepoznáme co je pokrok, staneme se pokrytci a budeme dávat ty samé falešné věci ostatním.

Abychom se tedy očistili, je nutné abychom prošli mnoha potížemi. Bůh nechybuje. On řídí prostředí. To není naše zodpovědnost. Zodpovědnost za prostředí nespočívá na nás. My jsme zodpovědni jen sami za sebe. Prostředí je v rukou Pána a budeme vystaveni zkoušce abychom viděli zdali jsme skutečnými vojáky nebo ne.

Přijít může cokoliv, avšak mi tomu musíme čelit. Za všech nepříznivých podmínek musíme stát s hlavou vztyčenou a říkat: Ano! Jsem služebník této skupiny srdce. Všichni mě mohou opustit, ale sám vydržím! S tímto postojem musíme kráčet dál, ať jsou podmínky jakékoliv. Musíme zkoumat sami sebe. Jak dalece jsme sobečtí? Do jaké míry jsou naše nechtěné, špatné návyky zakořeněny v našich srdcích? Nakolik jsou nečistoty karmy, spekulace, mentálních tužeb a ostatní nečisté věci smíchány se skutečnou vírou - to musíme zjistit a různými způsoby je odstraňovat. Jestliže chceme skutečně dobro, nikdo nám v tom nemůže bránit. Musíme jednat v tomto duchu a poté budeme vždy vědět co je co a jak a kdy jednat.
Ve společnosti se člověk musí řídit tradicemi, zákony a ideály. Tyto tři zásady jsou jako hrad z písku na mořském břehu. Časem se začnou rozpadat.

JE NUTNÉ JE ZNOVU OBNOVOVAT, JINAK TRADICE, IDEÁLY A ZÁKONY ZMIZÍ ZE ZEMĚ.

Bůh dal vlastní sílu pouze vyvoleným, aby mohli znovu nastolit dharmu(dobro) ve společnosti  a k tomu obětovali všechno co mají.

Jestli jsi to i ty, určuješ pouze ty sám. Pokud se proto rozhodneš a najdeš v sobě dostatek pokory, staneš se automaticky nástrojem vyšší moci.

Bůh Ráma, Parašuráma, avatár Višnua Vámana, Kristus, Krišna, Budha, Hus, Gouranga Maháprabhu, Prabhupáda, a mnoho dalších, ti všichni přišli na tento svět proto, aby zde znovu nastolili dharmu.Finační příspěvek na podporu naší činnosti můžete zaslat na tento bankovní účet: 2001531240/2010 pod variabilním symbolem 108