Nová Ústava ČR 

Návrh hnutí Občanské Referendum

HLAVA 1 Článek 1 - Základní ustanovení

1) My, svobodní a rovnoprávní lidé, žijící na svém historicky tradičním samosprávném území Koruny České a Republiky Československé, Čech, Moravy a Slezska jsme se rozhodli vytvořit novou podobu samosprávného státního útvaru, Českou Republiku, jak nástupce na základech předchozích státních subjektů, vědomi si jejich nedostatků a poučeni z chyb minulých.
Komentář: (preambule)

2) Touto státotvornou iniciativou se stáváme podle této Ústavy z vlastní vůle občany tohoto státu a dobrovolně svěřujeme tomuto státnímu útvaru pravomoci podle znění této Ústavy, aby sloužil v zájmu lidu této země a občanům k jejich prospěchu jako plná přímá demokracie.
Komentář: (Zakotvuje se a jasně definuje svobodná vůle a dobrovolnost práva na vznik a odstoupení z občanství)

3) Státotvorná iniciativa a tato ústava je postavena v duchu pravidla " Stát si zřizují lidé a stávají se občany dobrovolně proto, aby jim zabezpečil lidská práva, svobodu a svobodné prostředí k životu, ochránil jejich bezpečnost proti vnějšímu ohrožení, bezpečnost osobní i majetkovou, poskytl zdravotní péči, vzdělání, historické tradice, kulturu a společenské uplatnění.
Komentář: (jasně se definuje úloha státu jako služba občanům, nikoliv naopak)

4) Tato ústava se opírá o celosvětově uznávaný společný morální kredit, jehož základem je svoboda, rodina, principy a zásady společenského soužití odsuzující agresivní verbální nebo fyzické násilí vůči jednotlivci, skupině, národu nebo jinému státnímu útvaru, stejně tak vůči životnímu prostředí, přírodním zdrojům, floře i fauně nejen této země, ale v duchu budoucího historického vývoje celé planety.
Komentář: (definuje postoj a orientaci občanského státu)

5) Občané této republiky přijímají povinnost bránit a ochraňovat svou zemi, její samosprávnou svrchovanost v duchu této ústavy pro sebe i generace budoucí a to i v případu, že by státní správa svůj úkol svěřený mu touto ústavou neplnila nebo ji plnila nedostatečně.
Komentář: (definuje rovnici "Stát je náš a budeme bránit hodnoty uvedené jako svoje a našich potomků jako dědictví, které jim tu zanecháme")

6) Žádný zákon, jednotlivci nebo skupiny, ani výkon státní moci nesmí obcházet, zlehčovat nebo zneužívat tuto Ústavu, bez ohledu na způsob či výklad, kterým by porušení Ústavy obhajoval. Občan má právo se postavit na účinný odpor proti takovému jednání. Jednání proti Ústavě a právům občanů je trestné podle trestního zákona.
Komentář: (Ústavní ochrana proti případnému zneužití státní správy, pokud by se zase někdy chtěla zmocnit primární moci a chtěla se zpronevěřit poslání občanům sloužit)

7) Občané této republiky přijímají okamžikem vzniku občanství morální závazek chovat se čestně, pravdomluvně a poctivě, s vědomím být ku pomoci druhým podle principů společné solidarity, řádně vychovávat své děti, starat se o své rodiče, ohleduplně se chovat vůči přírodě a zvířatům, přírodním zdrojům, plnit své závazky a přistupovat s vážností a úctou k společenským hodnotám, jiným národům, autoritám i této Ústavě jako svrchované moci.Komentář: (Vědomi si toho, že marast ve kterém desetiletí žijeme z našeho národa udělal sloučeninu podivností, je nutno vzít si závazek k lepšímu chovaní i na občanské straně)

8) Nová Ústava, nový jednotný Zákoník a Prováděcí zákon o zavedení plné přímé demokracie vstupují v platnost v den schválení Parlamentem ČR, které do 1 roku musí být ratifikováno občany v občanském referendu. Nová Ústava, Zákoník a Prováděcí zákon vymezují nový právní řád a nahrazují starý právní řád, vztahy, smlouvy a mezinárodní smlouvy, uzavřené právními předchůdci, pokud nebudou dočasně Prováděcím zákonem dočasně ratifikovány. Prováděcí zákon musí ke dni hlasování stanovit, které zákony budou dočasně ratifikovány. Komentář: (Tento odstavec je nutno přesně definovat předem, před hlasováním, v této podobě je jen orientačním nastíněním směru)

Článek 2 - Státní a zemské znaky

1) Státní znak České republiky je bílý lev v červeném poli jako historické a kulturní dědictví Koruny České a Republiky Československé.

2) Česky Zemský znak je svatováclavská orlice jako historické a kulturní dědictví českých zemí.

3) Moravský Zemský znak je svatováclavská orlice jako historické a kulturní dědictví moravských zemí.

4) Slezský Zemský znak je slezská orlice jako historické a kulturní dědictví slezských zemí.

4) Slovenský Zemský znak je ".........." jako historické a kulturní dědictví slovenských zemí, v případě, že by nastalo spojení se Slovenskem v některé z možných a předpokládaných forem.


Článek 3 - Úřední jazyk,

1) Primárním jazykem České republiky používaným na školách je jazyk český.

2) Úředním jazykem České republiky na úřadech může být jazyk český, slovenský a nářečí moravské a slezské.

3) Jakékoliv primární použití jiných jazyků na úřadech je Ústavou zakázáno. Tímto není dotčena možnost sekundární výuky nebo užití jiných jazyků na školách a úřadech.

Článek 4 - Státní a zemská hymna

1) Státní hymnou České republiky je " ............................."

2) Českou zemskou hymnou je ".........................."

3) Moravskou zemskou hymnou je ".........................."

4) Slezskou zemskou hymnou je ".........................."

4) Slovenskou zemskou hymnou je ".........................."

Článek 5 - Zemská příslušnost

1) České zemské uspořádání ČR tvoří české okresy.

2) Moravské zemské uspořádání ČR tvoří moravské okresy.

3) Slezské zemské uspořádání ČR tvoří slezské okresy.

4) Slovenské zemské uspořádání tvoří slovenské okresy v případě, že by došlo k nějaké formě k opětovnému spojení.