Připomenutí dne odchodu Šríly Prabhupády

18.11.2020

Zde je píseň, modlitba, nejvýznamnějšího muže této doby Šríly Prabhupády, který se 30 let připravoval na cestu do USA, aby v této baště materialismu, ve věku 69 let s 5 dolary v kapse započal světovou duchovní revoluci.

Tato revoluce nadále mocně pokračuje i po jeho odchodu z tohoto světa, což bylo 14.11.2020 přesně před 43 lety. Šrílo Prabhupádo děkujeme, že jsi sem přišel kvůli nám a za všechny lidi na této planetě, i za ty co to ještě nechápou, protože jejich vědomí Boha zatím hluboce spí na klíně čarodějnice Máyi.


Můj drahý Pane Krišno, jsi tak laskavý k této zbytečné duši, ale nevím, proč jsi mě sem přivedl. Nyní si se mnou můžeš dělat, co chceš.

Ale myslím, že tu máš se mnou nějaký plán, jinak bys mě přivedl na toto hrozné místo. Většina zdejší populace je pokryta hmotnými kvalitami nevědomosti a vášně. Jsou pohrouženi do hmotného života a považují se za velmi šťastné a spokojené, a proto nemají chuť na tvé transcendentální poselství.

Vůbec nevím, jak tomu budou rozumět. Ale vím, že Tvé bezpříčinné milosrdenství může učinit vše možným, protože jsi největší mystik.

Jak pochopí nálady oddané služby? Ó Pane, jednoduše se modlím za Tvé milosrdenství, abych je mohl přesvědčit o Tvém poselství.

Všechny živé bytosti jsou z vlastní vůle pod kontrolou tvé iluzorní energie, ale pokud chceš, mohou být z tvé vůle také osvobozeny ze spárů této iluze.

Přeji si, aby si je osvobodil. Pokud si tedy přeješ jejich vysvobození, pak tvému poselství porozumí.

Slova Śrīmad-Bhāgavatamu jsou Tvou inkarnací a pokud je upřímný člověk opakovaně s pokorou přijímá, bude schopen dozajista tomuto Tvému poselství porozumět.

"Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, který je Paramātmou (Nadduší) v srdci každého a je dobrodincem pravdivého člověka, ​​čistí touhu po hmotném požitku ze srdce toho, kdo rozvinul touhu naslouchat Jeho poselstvím, která jsou samy o sobě ctnostné, když jsou správně vyslyšeny. Pravidelnou účastí na hodinách Bhāgavatamu a poskytováním služby čistému oddanému Pána, je vše nepříznivé z života téměř úplně zničeno a láskyplná služba Osobnosti Božství, která je chválena transcendentálními písněmi, je ustanovena jako neodvolatelný fakt. Jakmile je v srdci jednou zakotvena tato láskyplná služba, účinky přírodních kvalit vášně a nevědomosti, jako je chtíč, touha a žádostivost zmizí ze srdce. Potom se takový člověk nachází v nejlepším vědomí a stává se zcela šťastným. Takový to člověk, jehož mysl byla oživena kontaktem s oddaností, získává pozitivní vědecké znalosti o Osobnosti Božství ve nachází se ve fázi osvobození od veškerého hmotného společenství.

Tímto je uzel v srdci rozetnut a všechny obavy jsou rozptýleny a řetěz plodonosných činností je ukončen. Osvobodí se pod vlivem kvalit nevědomosti a vášně, a tak zmizí všechny nepříznivé věci nahromaděné v srdci.

Jen nevím, jak je přiměji, aby pochopili toto poselství. Jsem velmi nešťastný, nekvalifikovaný a nejvíce padlý. Potřebuji proto tvé požehnání, protože jsem bezmocný to učinit sám.

Tak či onak, Pane, přivedl jsi mě sem, abych o tobě mluvil. Nyní, můj Pane, je na tobě jestli uspěji nebo ne.

Ó duchovní mistře všech světů! Můžu jednoduše zopakovat tvé poselství, takže pokud budeš chtít, můžeš mojí schopnost mluvit přizpůsobit jejich porozumění.

Pouze díky Tvé bezpříčinné milosti se moje slova stanou čistými. Jsem si jistý, že když tato transcendentální poselství pronikne do jejich srdcí, budou se jistě cítit povzneseni a tak se osvobodí od všech nešťastných životních podmínek.

Ó Pane, jsem jako loutka ve Tvých rukou. Takže pokud jsi mě sem přivedl tančit, pak mě roztanči, roztanči mě Pane jak jen uznáš za vhodné.

Nemám žádnou oddanost ani nemám žádné znalosti, ale mám silnou víru ve tvá Jména. Byl jsem označen titulem Bhaktivedānta a nyní, pokud chceš, můžeš naplnit skutečný význam tohoto slova.

Podepsán - nejnešťastnější, bezvýznamný žebrák AC Bhaktivedanta Swami, na palubě lodi Jaladuta, v přístavu Boston, Massachusetts, USA ze dne 18. září 1965