Soběstačnost ČR

05.06.2020

ZEMĚDĚLSTVÍ A SOBĚSTAČNOST

Samostatnost, nezávislost a suverenita státu stojí na několika základních pilířích. Jedním z těchto pilířů je soběstačnost státu. Chceme-li toho dosáhnout, musí být stát soběstačný nejméně v těchto bodech...

(1)Politicky-vnější (zahraniční politika)-vnitřní (domácí politika)

(2)Ekonomicky

-měnová nezávislost

-průmyslová soběstačnost

-technologická soběstačnost

-energetická soběstačnost

-zdravotní soběstačnost

-vzdělávací a výzkumná soběstačnost

-potravinová soběstačnost

(3)Bezpečnostně-armáda ČR-policie ČR


V tomto příspěvku budeme hovořit o potravinové soběstačnosti.

Náš stát musí být zajištěn potravinově podle těchto základních hledisek:

(1)Průběžné každodenní zásobování obyvatelstva

(2)Zásobování obyvatelstva pod dobu krátkých možných krizí, které jsme schopni předpokládat

(3)Zásobování obyvatelstva pod dobu dlouhých možných krizí, které jsme schopni předpokládat.

Tyto body je nutné zajistit z vlastních domácích zdrojů do té míry, kam je to možné a teprve potom připojit zdroje, které jsou ze zahraničí. Naše zemědělství musí mít podmínky pro to, aby dokázalo zásobit naší republiku ve všech výše uvedených případech. Pokud takový úkol od zemědělců a produktivní části venkova požadujeme, je nezbytné jim pro takový úkol zajistit i podmínky. Některé zásadní podmínky se pokusíme vyjmenovat. Neznamená to, že vyjmenujeme všechny, ale toto jsou ty zásadní.

(1)Domácí zemědělská výroba musí mít přednost při odbytu v našich distribučních zásobovacích sítích

(2)Domácí zemědělská výroba musí mít zajištěn smluvně velkoobchodní výkup a ceny, za které vyrábí a prodává a to nejméně na 1 vegetační období dopředu. (návrh vytvoření Státní zemědělské burzy).

(3)Stát musí zamezit dovozu dumpingových (podhodnocených) a nekvalitních zemědělských výrobků za devalvační ceny ze zahraničí, které znehodnocují a likvidují domácí produkci a povolit dovoz až poté, co budou vyčerpány domácí zdroje.

(4)Stát musí zajistit zemědělcům k výrobě dostatečnou technickou, technologickou, ekonomickou a distribuční podporu.

(5)Stát musí zajistit podporu všem zemědělským výrobcům domácím, malým, středním i velkým rovným způsobem

(6)Stát musí zajistit podmínky pro ekologickou výrobu potravin a zamezit výrobě a distribuci ne-ekologických a škodlivých potravin.

(7)Stát musí zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu i dlouhodobému poškozování přírodních zdrojů potřebných pro ekologickou zemědělskou výrobu.

(8)Stát stanovuje seznam strategických zemědělských produktů a kvóty, nezbytné pro zajištění potravinové soběstačnosti státu, vyhlašuje na ně poptávky a garantuje výkup i ceny cestou zemědělské burzy.

(9)Pokud nelze stanovené kvóty a produkty přednostně zajistit domácí zemědělskou výrobou, stát vystavuje povolení na dovozové kvóty a ceny. Průběh finančních toků se tímto mění v zemědělské oblasti z vertikálního na horizontální a finanční prostředky se budou pohybovat převážně na tuzemském trhu, kde opakovaně generuje daňový výnos a bude zamezeno rychlému odlivu finančních toků do zahraničí bez zdanění.


PROGRAM - REFERENDUM ČSR

www.referendum-csr.cz | info@referendum-csr.cz

REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM tel. 728 279 284